วัฎจักรข้อมูล ตามหลัก Data Governance


Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล หมายถึง การกำหนดสิทธิในการตัดสินใจและรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กำหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากธรรมาภิบาลข้อมูล คือ การแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการชี้แจงรายละเอียดของข้อมูล รวมไปถึง มีการคัดกรองความเสี่ยงของข้อมูล เพื่อสามารถระบุสิทธิในการใช้ และเข้าถึงข้อมูลได้

การวิเคราะห์สถานะของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Data Governance จะเป็นไปตามวัฏจักรของข้อมูลอันประกอบไปด้วย สร้าง จัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ เปิดเผย และทำลาย ดังนั้น ในแต่ละส่วนจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงให้ชัดเจน เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้กระบวนการทั้งหมด มีคุณภาพ และเป็นระบบมากขึ้น

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Data Governance มี 3 ประการ ได้แก่ - การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร - การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ถ้ามีการดำเนินโครงการ Data Governance ได้สำเร็จ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ Data-Driven Culture ได้ เพราะกระบวนการจัดการข้อมูลตามวัฏจักรข้อมูลจะมีความโปร่งใสมากขึ้นนั่นเอง

#BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManangement #DataGovernance

#Coraline ให้คำปรึกษาการทำ Big Data, Data Model, Artificial Intelligence และ Digital Transformation เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Recent Posts

Contact

Follow

02 114 7003 

77/129, 30th floor, Sinn Sathorn Tower, Thanon Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 

©2021 by Coraline