top of page

วัฎจักรข้อมูลตามหลัก Data Governance


วัฎจักรข้อมูลตามหลัก Data Governance
วัฎจักรข้อมูลตามหลัก Data Governance

Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล หมายถึง การกำหนดสิทธิในการตัดสินใจและรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กำหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้

ผลลัพธ์ที่ได้จากธรรมาภิบาลข้อมูล คือ การแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการชี้แจงรายละเอียดของข้อมูล รวมไปถึงมีการคัดกรองความเสี่ยงของข้อมูล เพื่อสามารถระบุสิทธิในการใช้และเข้าถึงข้อมูลได้

การวิเคราะห์สถานะของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Data Governance จะเป็นไปตามวัฏจักรของข้อมูลอันประกอบไปด้วย สร้าง จัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ เปิดเผยและทำลาย ดังนั้นในแต่ละส่วนจะต้องมีผู้รับผิดชอบและมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงให้ชัดเจน เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้กระบวนการทั้งหมดมีคุณภาพและเป็นระบบมากขึ้น

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Data Governance มี 3 ประการ ได้แก่ - การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร - การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน - การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

ถ้ามีการดำเนินโครงการ Data Governance ได้สำเร็จ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ Data-Driven Culture ได้ เพราะกระบวนการจัดการข้อมูลตามวัฏจักรข้อมูลจะมีความโปร่งใสมากขึ้นนั่นเอง

 

#Coraline #BigData #วัฏจักรข้อมูล

#DataManagement #ธรรมาภิบาลข้อมูล
แท็ก:

Comentários


< Previous
Next >
bottom of page