top of page

Data Analytics คืออะไร ? ธุรกิจทำแล้วได้อะไร ?


Data Analytics คืออะไร
Data Analytics คืออะไร ? ธุรกิจทำแล้วได้อะไร ?

Data Analytics คือ กระบวนการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา นำมาวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้ม เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงลึก และนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งเทคนิคและระบบที่หลากหลาย ที่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับข้อมูล เพื่อช่วยให้กระบวนการทำ Data Analytics สะดวกมากขึ้น


ในเชิงธุรกิจ การนำ Data Analytics มาใช้ในการวิเคราะห์ จะช่วยให้ทราบข้อมูลที่จำเป็นในการนำไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งการมีข้อมูลที่วิเคราะห์มาแล้วมาช่วยสนับสนุนนั้น จะช่วยให้การตัดสินใจต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถนำ Data Analytics ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้น


ความสำคัญและประโยชน์ของ Data Analytics ต่อธุรกิจมีดังนี้


1. มีความเข้าใจในธุรกิจมากขึ้น


การทำ Data Analytics จะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ แนวโน้ม และรูปแบบของข้อมูล ทำให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและความน่าจะเป็นในอนาคตของธุรกิจมากขึ้น


2. ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้น


แต่เดิมการตัดสินใจอาจจะใช้วิจารณญาณ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยมักจะอาศัยข้อมูลภายในองค์กรในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมีการทำ Data Analytics โดยนำชุดข้อมูลที่มีในอดีตมาประกอบกับข้อมูลภายนอกต่าง ๆ ที่เป็นทั้งอดีตและปัจจุบัน เช่น การกำหนดจำนวนในการผลิตสินค้า ซึ่งแต่เดิมจะอาศัยข้อมูลที่ผ่านมาว่าเคยผลิตจำนวนเท่าไรและขายได้เท่าไร แต่เมื่อมีการทำ Data Analytics ทีม Data Scientist จะออกแบบโมเดลหรือแบบจำลอง เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการผลิตและยอดขายสินค้า จากนั้นจะหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรและนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อคำนวณจำนวนที่เหมาะสมในการผลิต เป็นต้น


3. ทำการตลาดได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น


เนื่องจากในปัจจุบัน การพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลให้มีข้อมูลมหาศาลหลั่งไหลและเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ลึกและละเอียดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก


ยกตัวอย่างการใช้ Data Analytics ในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การออกแบบตารางการ Live ขายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยใช้ Data Analytics มาวิเคราะห์สินค้าและผู้ชมรายการ จากนั้นจึงออกแบบแผนผังการขายสินค้า เพื่อนำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับผู้ชมในช่วงเวลานั้นๆ ก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ คือการเพิ่มยอดขายของรายการนั้น ๆ ได้อย่างมาก เป็นต้น


4. ช่วยในการคาดการณ์อนาคต


Data is the new oil คือประโยคที่กล่าวถึงบ่อย ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าข้อมูล หลายหน่วยงานเริ่มมีการเก็บข้อมูลมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ทำให้การเก็บข้อมูล สถิติต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ทำให้สามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจัยต่าง ๆ มาใส่ในแบบจำลองได้อย่างละเอียดขึ้น ซึ่งส่งผลให้การทำนายมีความแม่นยำมากขึ้น


ดังเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าเกษตรในการผลิตสินค้าแปรรูป เพื่อทำนายราคาของสินค้าแต่ละชนิดในอนาคต เพื่อให้ทีมสามารถทำการสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการผลิต โดยแบบจำลองในการทำนายผลจะถูกออกแบบโดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ อุณหภูมิ ราคาเมล็ดพันธุ์ และอื่น ๆ เพื่อทำนายราคาที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และจากนั้นระบบก็จะนำราคามาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อหารูปแบบและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


5. สามารถเตรียมการณ์ล่วงหน้าเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น


ในสหรัฐอเมริกามีสภาพอากาศที่แปรปรวนและเกิดพายุเฮอร์ริเคนบ่อยครั้ง จึงเกิดปรากฎการณ์สินค้าบางชนิดขาดตลาดในซุปเปอร์มาร์เกต เช่น น้ำดื่ม ไฟฉาย และแบตเตอรี่ โดยจากสถิติผู้คนมักจะหาซื้อและตุนสินค้าภายหลังการเกิดพายุ ห้าง Walmart เป็นตัวอย่างที่ดี ในการทำ Data Analytics และจัดเตรียมสินค้าได้อย่างเพียงพอสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเหล่านี้ นอกจากนั้นยังสามารถสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นจากสินค้าอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ขนม Pop tarts รสสตรอเบอรี่ ที่ขายดี 7 เท่าหลังพายุ ดังนั้นเมื่อมีพายุเข้า Walmart จะสั่งซื้อสินค้านี้ไปยังสาขาที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณประสบภัย


ทั้งนี้ในการจัดทำโครงการ Big Data และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้นโครงการ มักมีขั้นตอนต่าง ๆ และความยุ่งยากอยู่บ้าง แต่ภายหลังจากการทำโครงการพบว่าแต่ละธุรกิจสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพในการทำงานได้จริง หากองค์กรใดกังวลเรื่องความยุ่งยากและไม่เริ่มต้นจัดการข้อมูลเสียที สุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ซับซ้อนขึ้น ก็ย่อมจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นตามมา และนอกจากนี้ยังสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอีกเช่นกัน 

We turn your DATA into your KEY of success.

เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล


คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations, AI, ChatGPT


สนใจบริการติดต่อ

Tel: 02-096-4465

Email: inquiry@coraline.co.thแท็ก:

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page