top of page

Metadata ต่างกับ Data Dictionary อย่างไร?


Metadata ต่างกับ Data Dictionary อย่างไร?
Metadata ต่างกับ Data Dictionary อย่างไร?

Metadata คือ ข้อมูลที่อธิบายถึง “ข้อมูล” (Data about Data) เหมือนเป็นลักษณะของข้อมูลนั้น โดย Metadata จะเหมาะสำหรับคนฝั่งธุรกิจมาใช้งาน (เห็นข้อมูลนี้แล้วรู้ได้เลยว่าสำคัญมากหรือน้อยกับธุรกิจ หรือเป็นส่วนประกอบของกระบวนการไหนในธุรกิจ)

โดยตัวอย่างของ metadata มีดังนี้

 • ข้อมูลนี้ชื่ออะไร

 • มีคำอธิบายข้อมูลนี้ว่าอย่างไร

 • ข้อมูลถูกสร้างเมื่อไหร่

 • ข้อมูลนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อไหร่

 • ใครเป็นคนเก็บข้อมูลนี้มา

 • ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Format ไฟล์อะไร (File Extension)

 • ข้อมูลนี้มีขนาดเท่าไหร่

 • ข้อมูลนี้ถูกเก็บอยู่ที่ไหน

 • ข้อมูลนี้ใครมีสิทธิเข้าถึงได้ และใครมีสิทธิแก้ไขได้

รูปแบบของ Metadata มีหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างในรูปที่ 1 - 2

Metaรูปที่ 1: ตัวอย่างของ Metadata 1data
รูปที่ 1: ตัวอย่างของ Metadata 1

จากรูปที่ 1 รูปภาพกระต่ายจะหมายถึงข้อมูล และ Metadata จะหมายถึงชื่อข้อมูล, Format ของข้อมูล, ชื่อคนเก็บข้อมูล, วันที่เก็บข้อมูล, และตำแหน่งที่เก็บข้อมูล

รูปที่ 2: ตัวอย่างของ Metadata 2
รูปที่ 2: ตัวอย่างของ Metadata 2

จากรูปที่ 2 รูปภาพ Metadata จากการกดดู Properties ของไฟล์ นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลนี้ในเชิงความปลอดภัย (Security) และรายละเอียดอื่น (Detial) ได้อีกด้วย

Data Dictionary เป็น Metadata ประเภทหนึ่งที่จะอธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเก็บอยู่ในรูปแบบของตารางได้ เช่น TXT, CSV, Excel, JSON, XML โดย Data Dictionary จะเหมาะกับคนไอที เหมือนกับเป็น One-Stop Service ในการทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลต่อได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลส่วนมากที่ถูกเก็บไว้ใน Data Dictionary จะมีดังนี้

 • ชื่อ Database

 • ชื่อ Schema

 • ชื่อ Table

 • ชื่อ Column

 • ชนิดของข้อมูล (Data Type) และจำนวนความยาวของข้อมูลที่มีได้มากสุด (Data Length)

 • ค่าเริ่มต้น (Default Value)

 • ค่าใน Column สามารถเป็น NULL หรือไม่ (Nullable)

 • ความหมายของ Column นั้น ๆ

 • ตัวอย่างข้อมูล

 • มี Primary Key หรือไม่

 • มี Indexes หรือไม่

รูปที่ 3: ตัวอย่างของ Data Dictionary
รูปที่ 3: ตัวอย่างของ Data Dictionary

ตัวอย่างของ Data Dictionary ในรูปที่ 3 จะแสดงถึงข้อมูลในขับขี่ โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลเลขที่ใบขับขี่ (License ID) ที่มีชนิดของข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม (Integer) ได้สูงสุด 6 ตัวเลข, ชื่อจริง (Surname) ที่มีชนิดของข้อมูลเป็นข้อความ (Text) ได้สูงสุด 25 ตัวอักษร เป็นต้น

ในเชิงการใช้งาน Data Dictionary จึงมีประโยชน์สำหรับการนำข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปเชื่อมโยงกับอีกแหล่งหนึ่งได้มากกว่า Metadata ส่วนประโยชน์ของ Matedata ก็เพื่อให้ทราบสถานะของข้อมูลนั้น ๆ

อย่างไรก็ตาม ทั้ง Metadata และ Data Dictionary ต่างมีความสำคัญ และจำเป็นต้องมีการจัดทำ เพื่อใช้เป็น Reference สำหรับโครงการ Big Data ทั้งสิ้น

ซึ่งปัญหาข้อมูลกระจัดกระจาย และปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไม่มีการจัดทำ Metadata และ Data Dictionary เอาไว้ก่อน ทำให้ไม่ทราบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลอะไรเอาไว้ ที่ไหน จัดเก็บอย่างไรเอาไว้บ้าง

เริ่มใหม่ ยังไม่สายแต่ถ้าไม่เริ่มปัญหาเหล่านี้อาจจะบานปลายและยากที่จะแก้ไขไปเรื่อยๆ


 


แท็ก:

< Previous
Next >
bottom of page