top of page

แนวทางในการปฏิบัติสำหรับ Data Governance

แนวทางในการปฏิบัติสำหรับ Data Governance จะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ People, Process และ Technology


People คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งหมด โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนตั้งแต่ข้อมูลเกิดขึ้นไปจนถึงการนำไปใช้และจนกระทั่งทำลาย

Process คือ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตั้งแต่การสร้าง การเก็บ การนำไปใช้ การเข้าถึง และการทำลาย

Technology คือ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมต่อกระบวนการต่างๆ


โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ Data Governance เป็นการออกนโยบายเพื่อกำกับให้ข้อมูลมีความพร้อมสำหรับการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รู้ว่าข้อมูลถูกสร้างอย่างไร สร้างโดยใคร จัดเก็บที่ไหน ใครดูแล จะขอข้อมูลนี้ได้อย่างไร ใครเป็นเจ้าของข้อมูลและใครสามารถนำไปใช้ได้บ้าง


โครงการ Data Governance เป็นโครงการที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญเพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ผ่านกระบวนการกำกับอย่างมีมาตรฐาน

Data Governance for Enterprise
Data Governance for Enterprise

Comments


< Previous
Next >
bottom of page