top of page

การใช้ Big Data เพื่อความยั่งยืนกับธุรกิจต่างๆSustainability หรือ ความยั่งยืน คือแนวคิดในการลดผลกระทบด้านลบ พัฒนาและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อหรือไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนรุ่นหลังในภายหน้า


จากสภาพอากาศที่แปรปรวน มลพิษจากการผลิต สภาวะโลกร้อน และอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ทำให้เกิดเป็นแนวคิด Sustainability ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความยั่งยืนนี้ เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก การใส่เสื้อผ้าซ้ำ การประหยัดไฟฟ้า และการบริโภค เป็นต้น


Sustainability จะไม่ใช่แค่เป็นเทรนด์ชั่วคราวเท่านั้น แต่คือความอยู่รอดของทุกคน เราจะเห็นได้จากกิจกรรมส่งเสริมที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้น ผู้บริโภคเองก็มีความตื่นตัว และจากผลสำรวจของ Unilever พบว่าผู้บริโภคมากกว่า 33% เลือกที่จะซื้อสินค้าจากธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ดังนั้นธุรกิจเองก็จำเป็นต้องตระหนักและปรับตัวเช่นกัน


สำหรับธุรกิจ "ความยั่งยืน" หมายถึงอะไร ?


คือ การดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือสังคมโดยรวม


ธุรกิจจะนำ Big Data เข้ามาช่วยอย่างไรได้บ้าง ?


ด้านการผลิต

  1. เราสามารถใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์จำนวนสินค้าที่เหมาะสมในการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทำกำไรสูงสุด

  2. ลดจำนวน Defect หรือ ของเสีย ที่เกิดขึ้นจากการผลิต ข้อมูลต่าง ๆ ในการผลิต สามารถนำวิเคราะห์ได้ว่าชิ้นงานที่เสียเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำไปพัฒนาและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นได้

  3. ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองในผลิต เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร โดยไม่เกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพในการผลิต

  4. สามารถ Forecast รอบการผลิตสินค้าล่วงหน้าเพื่อวางแผนการผลิต รวมไปถึงการบริหารต้นทุนอันเกิดจากราคาปัจจัยการผลิตที่ไม่แน่นอน วางแผนการเก็บวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณวัตถุดิบที่หมดอายุก่อนผลิต เช่น สินค้าการเกษตร เป็นต้น


ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า

  1. ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

  2. วางแผนการสต็อคสินค้าตามสาขาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม


ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ

  1. ออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น จากเดิมที่เคยผลิตสินค้าเพื่อทดลองตลาด หากสินค้าไหนไม่ตรงกับใจผู้บริโภคก็จะกลายเป็นสินค้าที่เสียหายและต้องทำลายไปในที่สุด การนำข้อมูลมาวิเคราะห์จะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น

  2. พัฒนาการบริการ หรือ สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่าง เช่น จากการนำข้อมูลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้บริการนานกว่าที่ควร และจากข้อมูลพบว่าสาเหตุเกิดการจากรอเอกสาร จึงได้พัฒนาระบบข้อมูล ทำให้ลดระยะเวลาในการให้บริการ


เมื่อแต่ละองค์กรตระหนักถึงคุณค่าและความยั่งยืน มีการบริหารทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากจะลดผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขนส่ง ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เพิ่มผลกำไร รวมไปถึงภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสังคมอีกด้วยReferences:
 

We turn your DATA into your KEY of success.

เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล


คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations, AI, ChatGPT


สนใจบริการติดต่อ

Tel: 02-096-4465

Email: inquiry@coraline.co.th
Comments


< Previous
Next >
bottom of page