top of page

NIEM Analytics Dashboard เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ


ทีมงานบริษัทคอราไลน์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกันพัฒนาด้านการบริการทางการแพทย์
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและบริษัทคอราไลน์ เพื่อการพัฒนาด้านการบริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ CEO พร้อมทีมงานบริษัท คอราไลน์ จำกัด ได้เข้าไปส่งมอบโครงการพร้อมนำเสนอ Analytics Dashboard ในโครงการ NIEM Data Analytics อย่างเป็นทางการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานในงานพิธีเปิดอาคารพัฒนาบุคลากรฯ


บริษัท คอราไลน์ จำกัด ส่งมอบโครงการและนำเสนอ Dashboard อย่างเป็นทางการ
บริษัท คอราไลน์ จำกัด ส่งมอบโครงการและนำเสนอ Dashboard อย่างเป็นทางการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาโครงการบริหารข้อมูลและส่งมอบ Analytics Dashboard ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งโครงการนี้ ใช้ระยะเวลาพัฒนาทั้งสิ้น 4 เดือน


สำหรับโครงการ NIEMS Data Analytics (Quick Win Phase) ทาง สพฉ. มีความต้องการสร้าง Dashboard ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบบันทึกเหตุฉุกเฉินของทาง สพฉ. มาแสดงผลข้อมูลที่มีประโยชน์ และใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง อาทิ การลดเวลาตั้งแต่การรับแจ้งเหตุไปยังชุดปฏิบัติการถึงจุดเกิดเหตุ (Response Time) ให้ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นต้น


นำเสนอ Dashboard ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการให้บริการกับประชาชน
นำเสนอ Dashboard ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการให้บริการกับประชาชน

ทั้งนี้เป้าหมายของโครงการ คือการออกแบบ Dashboard ที่สามารถแสดงผลข้อมูลทั้งสิ้นสามกลุ่มข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากร, ข้อมูลสถิติและแนวโน้มของการปฏิบัติการ และ ข้อมูลและตำแหน่งของศูนย์สั่งการ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive Analytics) อันนำไปสู่การเริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน


ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ NIEMS Data Analytics นี้ คือ ข้อมูลที่ผ่านการจัดโครงสร้างใหม่ ให้มีความพร้อมใช้ และนำเสนอเป็น Analytics Dashboard บนโปรแกรม BI เพื่อประเมินสถานการณ์ การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ คือการสามารถเตรียมข้อมูลให้พร้อม และได้รับผลวิเคราะห์ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ในมิติต่าง ๆ อาทิเช่น การลดเวลาตั้งแต่การรับแจ้งเหตุไปยังชุดปฏิบัติการถึงจุดเกิดเหตุ (Response Time) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด


Coraline เป็นบริษัท Big Data Solution ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าให้กับ Data แบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึก และมีเป้าหมายในการนำข้อมูลมาเป็น Solution และสร้าง Data Driven Action ในองค์กร โดยมีบริการ 4 ด้าน คือ Data Management, Data Governance, Data Analytics และ Data Driven TransformationComments


< Previous
Next >
bottom of page