top of page

2 ปัญหาพื้นฐานที่ต้องแก้ด้วยโครงการ Big Data


เมื่อพูดถึงคำว่า Big Data เชื่อว่าหลายๆ คน ต้องเคยได้ยินคำนี้ และหลายบริษัท หรือ องค์กรต่าง ๆ ก็ต่างมีนโยบายที่จะต้องใช้ Big Data กันโดยทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม การจะกำหนดหัวข้อที่ต้องใช้ Big Data อาจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการจะทำโครงการใด ๆ ควรเริ่มจาก “ปัญหา” เพราะการทำโครงการนั้นหมายถึงการแก้ปัญหา

ปัญหาที่ต้องแก้โดย Big Data แบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่

1. ปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล

หากหน่วยงาน หรือองค์กรไหน มีปัญหาเรื่องการขอข้อมูลที่ต้องรอ การเข้าถึงข้อมูลช้า หรือแม้กระทั่ง การจะได้มาซึ่งข้อมูลยังต้องใช้วิธี Save as หรือ Key เข้าระบบใหม่ นี่ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อต้องการผลักดันให้องค์กร ทำธุรกิจแบบ Data Driven และต้องการให้เกิด Digital Transformation

2. ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ หรือตัดสินใจที่เกิดจากการตัดสินใจหน้างานโดยไม่มีขั้นตอนในการตัดสินใจอย่างชัดเจน

หากหน่วยงานหรือองค์กรไหน ยังใช้พนักงานในการตัดสินใจเป็นหลัก โดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือแม้กระทั่ง การวิเคราะห์คำนวณใน Excel แล้วนำผลลัพธ์ไปแสดงผลใน Power Point ซึ่งไม่ทันการ ถือว่าเป็นความเสี่ยงด้าน Operation อย่างหนึ่ง ที่อาจไม่สามารถยอมรับได้ในยุค Digital

จะเห็นได้ว่า ปัญหาทั้ง 2 ปัญหานั้น เป็นปัญหาพื้นฐาน ที่หลายองค์กรกำลังพบเจอ แต่อาจจะไม่รู้ตัวว่านี่คือปัญหา และสามารถแก้ได้โดยการทำโครงการ Big Data

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเชิงลึก หรือ ปัญหาเรื่องธุรกิจที่ต้องการใช้ข้อมูลในการต่อยอดต่างๆ อีกมากมาย ซึ่ง Big Data สามารถช่วยได้ตราบใดก็ตามที่สามารถมีแหล่งข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำผลลัพธ์ไปใช้งานต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การทำโครงการ Big Data คือ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุด มิใช่เพียงการเก็บข้อมูลเอาไว้เฉย ๆ เท่านั้น การเริ่มทำโครงการที่ดีที่สุด คือ การเริ่มจากการระบุปัญหา เพื่อนำปัญหานั้น ไปเป็นตัวตั้งต้นสำหรับการสร้าง Solution หรือ ทางออกต่อไป แต่หากไม่สามารถระบุปัญหาได้ การทำโครงการทั้งๆ ที่ยังไม่เห็นปัญหา อาจจะเป็นการเพิ่มภาระงาน หรืออาจจะเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นได้

จะเห็นได้ว่า การเริ่มโครงการ ไม่ได้เริ่มจากการมีผู้เชี่ยวชาญ แต่ต้องเริ่มจากการที่เจ้าของโครงการเข้าใจตัวเองเสียก่อน เพื่อสามารถระบุได้ว่า ต้องการเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่ง ต้องการบุคลากรในทักษะใด ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ต่อไป


< Previous
Next >
bottom of page