top of page

ปัญหาที่มักพบระหว่างการดำเนินโครงการ Data-Driven Organization

ในระหว่างดำเนินโครงการ Data-Driven Organization แต่ละองค์กรมักจะพบเจอปัญหาอุปสรรคเหล่านี้

 • โจทย์ไม่ชัด

 • ข้อมูลไม่พร้อม

 • ข้อมูลกระจัดกระจาย

 • Requirement เปลี่ยน

 • ขาดผู้เชี่ยวชาญ

 • User ไม่ให้ความร่วมมือ

 • พัฒนาเสร็จแล้วแต่ User ไม่ยอมใช้งาน

 • ไม่มี Data Dictionary

 • ขาดระบบหรือ System สำหรับการพัฒนา

 • ปัญหาด้านการสื่อสาร

 • จ้างที่ปรึกษาที่ไม่เคย Implement จริงมาให้คำแนะนำ

 • ส่งมอบโครงการ Data Governance ด้วยรายงาน และไม่ได้นำไปปฏิบัติจริง ไม่มี Data Catalog

 • ผู้บริหารไม่เข้าใจ และไม่ให้การสนับสนุนในการผลักดันโครงการ

ซึ่งแนวทางการแก้ไข จะต้องมีการวาง Roadmap เพื่อเรียงร้อยให้โครงการย่อยๆ มีการเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น การวางนโยบายด้านข้อมูล, จัดทำ Data Governance, ลงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog), จัดทำโครงการ Data as a Service, จัดทำ Data Hub, Data Lake, Data Warehouse และโครงการ Data Analytics ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลากรที่มีส่วนร่วมในโครงการจะมีทั้งผู้บริหาร ฝ่าย IT ฝ่ายธุรกิจ และผู้ใช้งานทั่วไป


ดังนั้น การจะเป็น Data-Driven Organization จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แต่ถ้าทำให้เกิดขึ้นได้ รูปแบบการทำงานขององค์กรจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน


ปัญหาที่มักพบระหว่างการดำเนินโครงการ Data-Driven Organization
ปัญหาที่มักพบระหว่างการดำเนินโครงการ Data-Driven Organization

Commenti


< Previous
Next >
bottom of page