top of page

ประโยชน์ของการเป็น Data-Driven Organization

Data-Driven Organization คือ องค์กรที่มีการปรับตัวเพื่อให้กระบวนการต่างๆ มีการนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการที่จะใช้ข้อมูลได้อย่างคล่องตัว (Agility)ควรเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันได้ โดยข้อมูลในระบบที่เชื่อมโยงกันนี้จะเรียกว่าข้อมูลแบบ Online เช่น ข้อมูลในระบบบริหารคงคลังที่สามารถทำให้ทราบได้ว่า มีสินค้าอยู่ที่สาขาจำนวนเท่าไหร่ เมื่อมีการซื้อสินค้าที่หน้าสาขา ข้อมูลนี้ก็จะ Update อย่างอัตโนมัติ เป็นต้น


เมื่อองค์กรจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความคล่องตัว ทำให้มีการนำเทคโนโลยี Digital เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกระบวนการทำงาน และเมื่อข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น การสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลได้อย่างโปร่งใส


ทั้งนี้การจะเป็นเช่นนั้นได้ องค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หรือที่เรียกว่า Transformation และมีการวางนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลหรือการทำโครงการ Data Governance เพื่อให้เกิดกิจกรรมบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และสุดท้ายการตัดสินใจใด ๆ ก็ตาม จะมีการนำผลลัพธ์จากข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ประโยชน์ของการผลักดัน Data-Driven Organization มีดังต่อไปนี้


1. การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น เป็นผลจากการมีหลักฐาน หลักเกณฑ์ แล้วแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


2. การตัดสินใจที่รวดเร็วมากขึ้น เมื่อมีการวางแบบแผน และมาตรฐานมากขึ้น ระบบข้อมูลจะสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ


3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส หวงแหนข้อมูลกันน้อยลง และมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม

4. ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นผลจากการวางระบบให้ข้อมูลเป็นส่วนขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน

5. ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ทั้งในมุมลดเวลาในการทำงาน และการทำงานที่ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิด Productivity ที่ดีขึ้น ในต้นทุนที่น้อยลง


6. เพิ่มรายได้ให้องค์กร การนำข้อมูลไปวิเคราะห์จะทำให้องค์กรเข้าใจตลาด เข้าใจองค์กรมากขึ้น


7. ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลมากขึ้น เพราะมีการกำกับดูแลข้อมูลตามมาตรฐาน และตามนโยบาย Data Governance

8. ทำให้องค์กรมีการพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอ เมื่อ Data เปลี่ยนแปลง และสามารถ Monitor ข้อมูลได้อย่าง Real Time จะส่งผลให้องค์กรทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว


9. ทำให้องค์กรมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อ Process ที่ Manual ลดน้อยลง ทำให้การทำงานมีความต่อเนื่องมากขึ้น


ทั้งนี้การจะปรับเปลี่ยนองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยสมบูรณ์ (Data-Driven Organization) จำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือจากหลายฝ่ายในองค์กรโดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำในการกระตุ้นให้เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนี้นับเป็นความท้าทายสำหรับองค์กร ซึ่งหากไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เข้ากับยุคสมัย สุดท้ายแล้วธุรกิจก็อาจจะล้มหายตายจากไปเช่นเดียวกันกับหลายธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการ Disruption นั่นเอง

ประโยชน์ของการเป็น Data-Driven Organization
ประโยชน์ของการเป็น Data-Driven Organization

#Coraline ให้คำปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data-driven Transformations และ ChatGPT for Enterprise เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Tel: 099-425-5398

Email: inquiry@coraline.co.th

Facebook page: https://www.facebook.com/coralineltd

Website: https://www.coraline.co.th/


Comments


< Previous
Next >
bottom of page