top of page

ปัญหาที่พบบ่อยในโครงการ Data Governance

เราได้รวบรวมปัญหาที่เรามักพบเจอบ่อยๆ ในการทำโครงการ Data Governance ดังนี้


1. ไม่มีทีม Data Steward* และไม่รู้แนวทางในการจัดสรรทีมงาน 2. ทีม Data Steward ไม่ได้รับความร่วมมือจากแผนกต่าง ๆ 3. ชุดข้อมูลไม่มี Data Owner 4. ไม่สามารถเลือก Framework ที่เหมาะสมได้ 5. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ ทำให้ขาดคนตัดสินใจ 6. ไม่มีเอกสาร Data Dictionary 7. จ้างที่ปรึกษาที่ไม่เคย Implement จริง มาให้คำแนะนำ 8. ส่งมอบโครงการ Data Governance ด้วยรายงาน 9. ไม่มีการพิจารณาใช้ Data Catalog 10. ไม่มีการสร้างระบบเพื่อเก็บ Metadata 11. ไม่คำนึงถึง Data Security 12. ไม่มีการนำชุดข้อมูลมาปฏิบัติจริง 13. ไม่สามารถประเมินคุณภาพของข้อมูลได้ 14. ไม่เห็นความสำคัญของโครงการ Data Governance


*Data Steward : กลุ่มของ Stakeholders หรือ Key Users จากแผนกต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่ในโครงการ คือเป็นผู้ที่กำหนดและกำกับนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูล เช่น มาตรฐาน, คุณภาพ, ความปลอดภัย, สิทธิการเข้าถึงข้อมูล และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นต้นปัญหาที่พบบ่อยในโครงการ Data Governance
ปัญหาที่พบบ่อยในโครงการ Data Governance

Comments


< Previous
Next >
bottom of page