top of page

การสร้าง Business Intelligence (BI) Dashboard

Business Intelligence (BI) Dashboard คือเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์ และแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 


Dashboard จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟ แผนภูมิ และตัวชี้วัดต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ


ประโยชน์ของ BI Dashboard


1. BI Dashboard ช่วยในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรในแบบเรียลไทม์ โดยการแสดงผลตัวชี้วัดที่สำคัญ (KPIs) ทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินผลได้อย่างรวดเร็วและมีข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจ

2. ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย BI Dashboard ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีเหตุผลที่ดี เนื่องจากสามารถเห็นภาพรวมและรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างชัดเจน

3. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและแผนภูมิช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นแนวโน้ม รูปแบบ และความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

4. BI Dashboard เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้กับทีมงานและผู้บริหาร โดยไม่ต้องใช้เวลามากในการอธิบาย สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างชัดเจนและกระชับ

5. การใช้ BI Dashboard ช่วยลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ที่มักจะใช้เวลามากและมีความผิดพลาดสูง

6. BI Dashboard ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือสภาวะธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีข้อมูลที่ทันสมัยและการแจ้งเตือนที่สำคัญ


Data Analyst กับหน้าที่สำคัญในการสร้าง Business Intelligence (BI) Dashboard


Data Analyst (DA) เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง Business Intelligence (BI) Dashboard ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ หน้าที่หลักของ DA ในกระบวนการนี้ประกอบด้วย


1. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลภายใน, ระบบ ERP, ระบบ CRM, ไฟล์ Excel และข้อมูลจากภายนอกองค์กร โดย DA ต้องทำการทำความสะอาดข้อมูลเพื่อลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ข้อมูลที่ขาดหาย หรือข้อมูลที่ผิดพลาด เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมสำหรับการวิเคราะห์

2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมถึงการค้นหาค่าผิดปกติหรือแนวโน้มที่สำคัญ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น สถิติพื้นฐาน, การวิเคราะห์การแจกแจง, การวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อเข้าใจข้อมูลและเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอ

3. DA ต้องทำการเลือก Key Performance Indicators (KPIs) ที่เหมาะสมสำหรับการวัดผลและติดตามการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรในการเลือก KPI และทำการคำนวณ KPI เหล่านั้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแสดงผล

4. ออกแบบและสร้าง Dashboard ที่นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีความหมาย โดยใช้เครื่องมือ BI เช่น Power BI, Looker Studio หรือ Tableau ในการสร้าง Visualization ต่างๆ ที่สามารถแสดงผลข้อมูลที่สำคัญได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

5. ทำการทดสอบ Dashboard เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ถูกต้องและมีความแม่นยำ และทำการปรับปรุง Dashboard ตามความต้องการของผู้ใช้งานและผลตอบรับที่ได้รับ เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

6. นำเสนอ Dashboard ให้กับทีมงานหรือผู้บริหาร และทำการฝึกอบรมการใช้งาน โดย DA ต้องสามารถสื่อสารข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และแสดงผลใน Dashboard ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้งาน Dashboard ให้กับผู้ใช้งานในองค์กรComments


< Previous
Next >
bottom of page