ปัจจัยที่ทำให้โครงการ Big Data ประสบความสำเร็จ

โจทย์ที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการชัดเจน เน้นที่การแก้ปัญหาอย่างมีที่มาที่ไป มิใช่เป็นโครงการที่เขียนขึ้นมาเพียงเพื่อต้องการให้มีคำว่า Big Data เกิดขึ้น ทีมงานที่มีทักษะ และเข้าใจ Workflow การทำงานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ Data Engineer ผู้ออกแบบ Data Pipeline ผู้จัดการโครงการที่เข้มแข็ง สามารถบริหารภาพรวมของโครงการ ทั้งในมุมระยะเวลาในการดำเนินงาน งบประมาณโครงการ และทรัพยากรที่ต้องใช้ในโครงการได้อย่างสมเหตุสมผล Budget ที่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ ประกอบไปด้วยค่าระบบ กับค่าแรง เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นโครงการที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ และจำเป็นต้องมีการ Process ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์เชิงลึก ข้อมูลที่มี ต้องได้รับการนำเข้าระบบในระยะที่กำหนด หากมีการ Delay ของข้อมูล จะทำให้โครงการนั้นสะดุด เพราะข้อมูล ถือเป็นวัตถุดิบที่ต้องมีตั้งแต่ตอนต้น

ปัจจัยที่ทำให้โครงการ Big Data ประสบความสำเร็จ

โจทย์ที่เหมาะสม มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการชัดเจน เน้นที่การแก้ปัญหาอย่างมีที่มาที่ไป มิใช่เป็นโครงการที่เขียนขึ้นมาเพียงเพื่อต้องก...