Banner.png

We turn your DATA
in to your KEY of SUCCESS

Data Driven Business by Coraline

clcustomert.png

About us

เราคือบริษัทที่ปรึกษาและรับพัฒนาระบบข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่
 

 • การออกแบบโครงการ

 • การดำเนินโครงการ Digital Transformation

 • การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขององค์กร

 • การนำข้อมูลจากระบบ On-Premise ขึ้นระบบ Cloud

 • การสร้าง Data Lake

 • การเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง

 • การดำเนินโครงการ Data Governance

 • การสร้าง Data Model

 • การพัฒนา Machine Learning

 • การพัฒนา Artificial Intelligence ประเภทต่าง ๆ

 • การพัฒนา Data Visualization System

เราคือกลุ่มนักพัฒนา ที่ประกอบไปด้วย Data Scientist, Data Engineer, System Engineer, Software Engineer, Data Visualization Designer, Business Analyst และ Data Governance Specialist ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในสายงานข้อมูล


 

สิ่งที่ทำให้คอราไลน์แตกต่างคือ เราเป็นทีมนักพัฒนาที่นำเสนอ Solution ให้ลูกค้าแบบ Customized หรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้ลูกค้าแต่ละราย ขึ้นอยู่กับโจทย์และปัจจัยของลูกค้า โดยไม่ยึดติดกับเครื่องมือ หรือเทคโนโลยียี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งระบบที่เราพัฒนาจะเป็นระบบที่ยืดหยุ่น และมีความ Lean เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

นอกจากนี้เรายังเน้นการแชร์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ Big Data, Artificial Intelligence (AI) รวมถึงการธรรมาภิบาล (Data Governance) เพราะเราเชื่อว่าความเข้าใจที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบ Data Driven Business ได้ในที่สุด

Our clients

bg2.png

Our services

BIG​DATA​ / AI / Machine learning Solution

icon1.png

Create more impact