top of page

ประโยชน์ของการเป็น Data-Driven Organization

Data-Driven Organization คือ องค์กรที่มีการปรับตัว เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ มีการนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งการจะใช้ข้อมูลได้อย่างคล่องตัว (Agility) ซึ่งมักจะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันได้ โดยข้อมูลในระบบที่เชื่อมโยงกัน จะเรียกว่าข้อมูลแบบ Online เช่น ข้อมูลในระบบบริหารคงคลังที่สามารถทำให้ทราบได้ว่า มีสินค้าอยู่ที่สาขาจำนวนเท่าไหร่ เมื่อมีการซื้อสินค้าที่หน้าสาขา ข้อมูลจะ Update อย่างอัตโนมัติ เป็นต้น เมื่อองค์กรจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีความคล่องตัว ทำให้มีการนำเทคโนโลยี Digital เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกระบวนการทำงาน และเมื่อข้อมูลมีปริมาณมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น การสร้างระบบบริหารจัดการข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ทั้งนี้การจะเป็นเช่นนั้นได้ องค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่า Transformation และมีการวางนโยบายเกี่ยวกับข้อมูล หรือการทำโครงการ Data Governance เพื่อให้เกิดกิจกรรมบริหารจัดการข้อมูล หรือ Data Management นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics และสุดท้ายการตัดสินใจใด ๆ ก็ตาม จะมีการนำผลลัพธ์จากข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของการผลักดัน Data-Driven Organization มีดังต่อไปนี้ 1. การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น เป็นผลจากการมีหลักฐาน หลักเกณฑ์ แล้วแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2. การตัดสินใจที่รวดเร็วมากขึ้น เมื่อมีการวางแบบแผน และมาตรฐานมากขึ้น ระบบข้อมูลจะสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ 3. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส หวงแหนข้อมูลกันน้อยลง และมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม
4. ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เป็นผลจากการวางระบบให้ข้อมูลเป็นส่วนขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน
5. ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ทั้งในมุมลดเวลาในการทำงาน และการทำงานที่ประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิด Productivity ที่ดีขึ้น ในต้นทุนที่น้อยลง 6. เพิ่มรายได้ให้องค์กร การนำข้อมูลไปวิเคราะห์จะทำให้องค์กรเข้าใจตลาด เข้าใจองค์กรมากขึ้น 7. ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลมากขึ้น เพราะมีการกำกับดูแลข้อมูลตามมาตรฐาน และตามนโยบาย Data Governance
8. ทำให้องค์กรมีการพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอ เมื่อ Data เปลี่ยนแปลง และสามารถ Monitor ข้อมูลได้อย่าง Real Time จะส่งผลให้องค์กรทราบความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 9. ทำให้องค์กรมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อ Process ที่ Manual ลดน้อยลง ทำให้การทำงานมีความต่อเนื่องมากขึ้น #Coraline ให้คำปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data-driven Transformations และ ChatGPT for Enterprise เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ Tel: 099-425-5398 Email: inquiry@coraline.co.th Facebook page: https://www.facebook.com/coralineltd Website: https://www.coraline.co.th/

ประโยชน์ของการเป็น Data-Driven Organization

Data-Driven Organization คือ องค์กรที่มีการปรับตัว เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ มีการนำข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร...

bottom of page