ทำไมการ Implement โครงการ Data Governance ของ Coraline จึงแตกต่างกับที่อื่น

เพราะเรา Implement มิใช่แค่ให้คำปรึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อเลือก Framework และขอบเขตการพัฒนาโครงการทีเหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำในมิติ People, Process และ Technology จากนั้นจะเป็นการ Set standard จากขอบเขตของการกำกับดูแลข้อมูล เช่น Metadata ควรมีกี่หัวข้อ การกรอกรายละเอียด Metadata ต้องกรอกที่ไหน กรอกโดยใคร เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ Execute อยางชัดเจน ทีมงาน Coraline จะนำข้อมูล Pilot มา Implement เพื่อให้เป็นต้นแบบ การส่งมอบโครงการ จะเป็นการลงระบบ Data Catalog เพื่อให้การกำกับดูแลข้อมูลมีระบบในการตรวจสอบ สนใจรายละเอียดการ Implement โครงการ Data Governance ติดต่อทีมงานผู้เขี่ยวขาญได้ ทุกช่องทางค่ะ

ทำไมการ Implement โครงการ Data Governance ของ Coraline จึงแตกต่างกับที่อื่น

เพราะเรา Implement มิใช่แค่ให้คำปรึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อเลือก Framework และขอบเขตการพัฒนาโครงการทีเหมาะสม...