top of page

ทำไมการ Implement โครงการ Data Governance ของ Coraline จึงแตกต่างกับที่อื่น

การ Implement ในแบบของ Coraline มิใช่เพียงแค่การให้คำปรึกษาเท่านั้น แต่เริ่มต้นการทำโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อเลือก Framework และขอบเขตการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม พร้อมให้คำแนะนำในมิติ People, Process และ Technology จากนั้นจะเป็นการ Set standard จากขอบเขตของการกำกับดูแลข้อมูล เช่น Metadata ควรมีกี่หัวข้อ การกรอกรายละเอียด Metadata ต้องกรอกที่ไหน กรอกโดยใคร เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ Execute อยางชัดเจน ทีมงาน Coraline จะนำข้อมูล Pilot มา Implement เพื่อให้เป็นต้นแบบ สำหรับการส่งมอบโครงการจะเป็นการลงระบบ Data Catalog เพื่อให้การกำกับดูแลข้อมูลมีระบบในการตรวจสอบ จึงเป็นโครงการที่มีระบบการกำกับข้อมูลไม่ใช่แค่เพียงการส่งมอบในรูปแบบเอกสารเท่านั้น จุดแข็งของ Coraline คือ เราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญและดูแลโครงการด้านบริหารจัดการข้อมูล โดยมีบริการครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่ "Data Governance" คือการวางนโยบายรากฐานที่ดีเพื่อรองรับ "Data Management" การจัดการข้อมูลที่เป็นแกนกลางที่สำคัญสำหรับองค์กร เพื่อนำไปต่อยอดในโครงการ "Data Analytics" ช่วยสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างโดยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และตัดสินใจ ตลอดจนเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยสมบูรณ์ (Data Driven Organization) จากจุดแข็งที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้ Coraline สามารถวิเคราะห์และออกแบบพร้อมวางมาตรฐานให้เหมาะสมกับองค์กร มองเห็นถึงความต้องการตลอดจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายคือการเปลี่ยนองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยโครงการ Data Governance ในแบบฉบับของ Coraline จะต้องเป็นรากฐานที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมในอนาคตได้ #Coraline ให้คำปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data-driven Transformations และ ChatGPT for Enterprise เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ Tel: 099-425-5398 Email: inquiry@coraline.co.th Facebook page: https://www.facebook.com/coralineltd Website: https://www.coraline.co.th/

ทำไมการ Implement โครงการ Data Governance ของ Coraline จึงแตกต่างกับที่อื่น

ทำไมการ Implement โครงการ Data Governance ของ Coraline จึงแตกต่างกับที่อื่น

bottom of page