top of page

Data Governance กับ Data Management ควรทำอะไรก่อน-หลัง?

ในความเป็นจริงคงไม่มีคำตอบที่ถูกต้องอย่างไร้ที่ติ เพราะทั้ง Data Governance และ Data Management เป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่องกัน เพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกิดขึ้นอย่างไม่จำกัด ทั้งขนาด และปริมาณของแหล่งข้อมูล การดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ จึงแบ่งออกเป็นส่วนของการ Setup กับ ส่วนของการขยายผล


ทั้งนี้ 2 โครงการนี้ แม้จะมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงการบริหาร จัดการ และกำกับดูแลข้อมูล แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือทีมงานหลักที่เป็นผู้พัฒนาโครงการ กล่าวคือ Data Governance ดำเนินโครงการโดยทีมบริกรข้อมูล ในขณะที่ Data Management ดำเนินโครงการโดยทีม Data Engineer หรือ ฝ่าย IT


Data Governance เน้นการวางนโยบายเพื่อบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลผ่านกระบวนการในการตรวจสอบ คัดกรอง และจัดลำดับข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและพร้อมใช้


Data Management เป็นโครงการพัฒนาระบบ ทั้งในเชิง Data Infrastructure และ Data Pipeline เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้


สำหรับคำตอบของคำถามที่ Data Governance กับ Data Management อะไรควรทำก่อนหลัง ให้พิจารณาจากความพร้อมของทีม ทีมไหนพร้อมก่อน สามารถเริ่มก่อนได้ โดยในท้ายที่สุดทั้ง 2 โครงการจะต้องมาบรรจบกันเพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดขององค์กรเอง


Data Governance Vs. Data Management which comes first?
Data Governance Vs. Data Management

Comments


< Previous
Next >
bottom of page