What Business needs to know about Data Science: Class & Real Cases

What Business needs to know about Data Science: Class & Real Cases คอร์สออนไลน์อบรมระยะสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการลดช่องว่างระหว่างมุมมองทางธุรกิจและนวัตกรรม โดยอธิบายหลักการของ Data Science และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์ และการบริหารงาน เหมาะสำหรับองค์กรที่มีนโยบายในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ และประเมินความพร้อมในเชิงธรุกิจ โดยเนื้อหาครอบคลุม- ทำความเข้าใจกลไกการสร้าง Model - รู้จัก Machine Learning แต่ละประเภทกว่า 5 ประเภท - การวิเคราะห์โจทย์ - การนำ Model ไปขึ้นระบบ - วิธีการ Evaluate Model ในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างมุมมองทางธุรกิจให้ผู้ที่สนใจ โดยปูพื้นฐาน และอธิบายหน้าที่ และงานของ Data Science รวมไปถึงอธิบายวิธีการออกแบบสมการโมเดลตัวเลขเบื้องต้น และการเลือกโมเดลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เห็นภาพของการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนการวางแผนระบบทีมงาน และการเปลี่ยนแปลงการทำงานขององค์กร คอร์สนี้ เหมาะกับ 1. CEO, CIO, CTO BI Manager ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจขององค์กรด้วย Data-Driven decision 2. Business ที่ต้องทำงานร่วมกับ Data Scientist หรือ เป็นเจ้าของโครงการ Data 3. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวโน้ม และอาชีพ Data Scientist 4. ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการมุมมองทางด้าน Data-Driven Business Course Outline 1. Introduction
- What is Big Data
- What is Data Science
- Data Science as Strategy and a Management Discipline
- How to set up a Data Team
- How to select a Toolbox 2. Data Science Process Cycle
- Business Understanding
- Data Understanding
- Data Preparation
- Modeling
- Evaluation
- Deployment
- Basic Statistical Modeling and Machine Learning
- Regression
- Classification
- Clustering
- Co-occurrence Grouping
- Similarity Matching
- Introduction to Optimization
- Economic Order Quantity 3. Real Cases วิเคราะห์กันแบบสดๆ พร้อมกัน 7 Cases ไม่ว่าจะเป็น Finance, Retail, Logistics, Customer และ อื่นๆ อีกมากมาย ไม่สอนให้เขียนโปรแกรม แต่สอนให้เข้าใจว่า ทำไมต้องใช้ Data Science เราเป็นที่เดียวเท่านั้น ที่สอนจากประสบการณ์กว่า 20 Cases ที่ Implement จริงๆ ไม่เน้นทฤษฎี แต่เน้นให้เห็นภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ เรียนทาง Online ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นเวลา 30 วัน ผ่านทาง Facebook Private Group ที่สามารถส่งคำถามมาได้ตลอด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิย. 64 (วิเคราะห์ Use Case สด พร้อมกัน วันที่ 26 มิย. 64) ราคา Early Bird 8,900 บาท ถึงวันที่ 15 พค. 2564 ก่อนปรับราคาเป็น 10,900 บาท สมัครเรียน 2 คอร์สพร้อมกัน ลดเหลือ 15,000 บาทถ้วน ราคานี้ ถึงวันที่ 15 พค. 2564 รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่าน สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ >>> https://forms.gle/iL4C84F8yFDUYxTd9 หรือติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://m.me/coralineltd กรณียกเลิกการเข้าอบรม - หากต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการก่อนการอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้จำนวนเต็ม
- ในกรณีที่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 7 วันทำการก่อนการอบรม ทางบริษัทจะคืนเงินให้ 50%
- ในกรณีแจ้งยกเลิกภายใน 7 วันทำการก่อนการอบรม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

What Business needs to know about Data Science: Class & Real Cases

What Business needs to know about Data Science: Class & Real Cases คอร์สออนไลน์อบรมระยะสั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการลดช่องว่างระหว่างม...