top of page

Data Management โครงการต้นน้ำที่ถูกลืม

โครงการ Data Management คือ กระบวนการในการนำเข้า จัดเก็บ จัดระเบียบ และบำรุงรักษาข้อมูลที่ถูกสร้างและรวบรวมโดยองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้ให้มากที่สุด ทั้งมีความถูกต้อง พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึงได้ โดยการดำเนินโครงการประกอบไปด้วยการสร้าง Data Lake, การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล, การออกแบบ Data Warehouse และการจัดทำรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น Metadata, Data Dictionary, ER-Diagram เป็นต้น หากไม่มีการทำ Data Management ก่อนข้อมูลที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินขององค์กร เช่น สามารถปรับปรุงแคมเปญการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และลดต้นทุนให้องค์กรได้ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่า ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากข้อมูลมีความสกปรก และไม่สามารถนนำมาใช้งานต่อยอดได้ตามต้องการ ตัวอย่าง ผลเสียจากการที่ไม่มีการทำ Data Management มีดังนี้ 1. ทำให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ และการพัฒนา Application ต่าง ๆ จะทำแยกส่วนกัน 2. ทำให้องค์กรมีข้อมูลที่กระจัดกระจาย 3. ทำให้โครงการ Data Analytics มีความเสี่ยงที่จะใช้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ 4. ทำให้โครงการ Data Analytics เป็นการทำโครงการแบบ Manual ไม่เป็นระบบ การดำเนินโครงการ Data Management จะให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้ ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์ในฝั่ง Business ที่ต้องการผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เช่น มี Dashboard หรือ มี ROI ทำให้การวางแผนเพื่อทำโครงการ Data Management มักจะเป็นสิ่งที่ถูกลืมจากผู้บริหาร เมื่อเกิดเป็นปัญหาเรื้อรัง ข้อมูลที่เก็บอย่างกระจัดกระจาย จะยิ่งมีปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรู้ตัวอีกครั้ง โครงการ Data Management จะมีขนาดใหญ่ และมีความยากลำบากขึ้นเรื่อย ๆ ตามปริมาณของข้อมูล สุดท้ายแล้ว โครงการที่เกี่ยวกับ Data ภายในองค์กร จึงกระจัดกระจาย ตามการลงทุนของแต่ละ BU และไม่สามารถนำข้อมูลต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันได้ อย่างไรก็ตามความท้าทายของโครงการ Data Management ไม่ใช่เรื่องเครื่องมือ หรือเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องแนวทางในการออกแบบ เพราะแต่ละองค์กรจะมีทรัพยากร “ข้อมูล” ที่ต้องบริหารจัดการที่แตกต่างกัน จึงไม่มีทฤษฎีปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือเป็นมาตรฐานกลาง ดังนั้น โครงการจะประสบความสำเร็จหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของทีมงานเป็นประเด็นสำคัญค่ะ

Data Management โครงการต้นน้ำที่ถูกลืม

โครงการ Data Management คือ กระบวนการในการนำเข้า จัดเก็บ จัดระเบียบ และบำรุงรักษาข้อมูลที่ถูกสร้างและรวบรวมโดยองค์กร...

bottom of page