Covid-19 เร่งให้เกิด Digital Transformation เร็วขึ้น

Digital หมายถึง รูปแบบข้อมูลที่สามารถส่งผ่านถึงกันโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น Transformation หมายถึง การเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ คำว่า Digital Transformation จึงนำมาใช้ในการดำเนินโครงการที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบ หรือรูปแบบการทำงาน แบบ Manual เดิม ๆ ที่มีการใช้คนทำงาน จดข้อมูลในกระดาษ หรือเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้สะดวกขึ้น จึงเกิดเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Share Drive แหล่งเก็บเอกสารบน Cloud เพื่อสามารถแชร์เอกสารกันได้ ระบบ E-Commerce ที่มีการขายสินค้าในระบบออนไลน์ สามารถเก็บประวัติการพูดคุย ประวัติการสั่งซื้อ เพื่อติดตามรายละเอียดการซื้อขายได้ การใช้ Mobile Application เพื่อธุรกรรมทางการเงิน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลผู้ป่วย แทนการจดลงในแฟ้มกระดาษ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ คือ ตัวอย่างของโครงการ Digital Transformation จะเห็นได้ว่า โครงการ Digital Transformation ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละองค์กร และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ โดยที่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มีในตลาดอยู่แล้ว หรือเป็นเทคโนโลยีที่แต่ละองค์กรต้องสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองก็ได้ ก่อนหน้านี้หลายคนยังรู้สึกว่า ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้อง Transform เพราะทุกอย่างก็ยังใช้ได้ การทำงาน Manual ก็ไม่ได้ลำบากอะไร กลับกัน การดำเนินโครงการใหม่ ๆ อาจเป็นภาระให้ User ส่งผลเสียมากกว่าผลดี ผลลัพธ์ที่ได้ คือ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จ เพราะมีแรงต่อต้านจากความคุ้นเคยในการทำงานแบบเดิม ๆ หัวใจหลักของ Digital Transformation คือหลักการ D-E-L-T-A ประกอบไปด้วย Data ต้องมีการเก็บข้อมูลในแต่ละกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลในรูปแบบ Digital Enterprise ทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมือ มีความเข้าใจ และเห็นเป็นเป้าหมายเดียวกัน Leadership ผู้นำจะต้องมีความเข้มแข็ง ช่วยแก้ปัญหาให้ทีมงานได้ และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้ Target เป้าหมายของโครงการต้องชัด และเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม Analytics จะต้องมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีเหตุผล เพื่อประเมินความสำเร็จในแต่ละส่วน การเปลี่ยนแปลง ย่อมเป็นสิ่งที่ให้เกิดความ “กลัว” ทำให้โครงการ Digital Transformation จึงเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ระยะเวลาเป็นแรงผลักดัน บางองค์กรต้องทำเพื่อความอยู่รอด ในเมื่อคู่แข่งเขาก็ทำกันหมด เช่น กลุ่มธนาคาร ที่จำเป็นต้องมี Mobile Application เป็นของตัวเอง เพื่อแข่งกับคู่แข่ง แต่ในขณะเดียวกัน บางองค์กรที่ไม่มีคู่แข่งชัดเจน ก็อาจจะมีข้ออ้างในการดำเนินโครงการ เพราะไม่เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการ มาวันนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ Covid-19 ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน คือ องค์กรไหนที่มีการดำเนินโครงการ Digital Transformation มาก่อน จะเกิดการสะดุดน้อยกว่าองค์กรที่ยังไม่ปรับตัว คำว่า “สะดุด” ในที่นี้ กล่าวคือ แม้ธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ แต่ลักษณะการทำงานยังคงเป็นไปได้อย่างปกติ เช่น การใช้ VDO Conference การแชร์เอกสารผ่านช่องทาง Online การสั่งงานด้วยระบบ Assignment การติดตามผลในขณะที่ Work at home เป็นต้น Covid-19 จึงเปรียบเสมือนอัตราเร่งให้เกิด Digital Transformation ได้เร็วขึ้น ทำให้ความเชื่อที่ว่า การ Transform ต้องใช้ระยะเวลานานเพื่อสร้างความเข้าใจ เป็นเพียงข้ออ้าง หากแต่ความเป็นจริงแล้ว ถ้ามันต้อง Transform มันก็จะต้อง Transform โดยเฉพาะ .... เพื่อความอยู่รอดของทุกคน #BigData #DataScience #Optimization #ProductivityImprovement #DigitalTransformation #MachineLearning #ArtificialIntelligence #DataManangement #DataGovernance #Coraline ให้คำปรึกษาการทำ Big Data, Data Model, Artificial Intelligence และ Digital Transformation เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Covid-19 เร่งให้เกิด Digital Transformation เร็วขึ้น

Digital หมายถึง รูปแบบข้อมูลที่สามารถส่งผ่านถึงกันโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น Transformation หมายถึง...