Clubhouse: Big Data Community TH

สำหรับชาว Clubhouse ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ Big Data / Data Science / AI สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยใน Club ด้วยกัน Big Data Community TH <<< คือ Club สำหรับแลกเปลี่ยนเรื่องราว Data World เพื่อผลักดัน Big Data ในประเทศไทย https://www.joinclubhouse.com/club/big-data-community-t

Clubhouse: Big Data Community TH

สำหรับชาว Clubhouse ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ Big Data / Data Science / AI สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยใน Club ด้วยกัน Big Data Community TH...