top of page

Business Data Flow Process ทักษะสำคัญของ Business Analyst

Business Analyst เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก ในโครงการ Data เพราะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจและเป็นคนประเมินโครงการในตอนท้ายอีกด้วย เรียกได้ว่าทำหน้าที่เป็นตัวแทน User และมีบทบาทในการออกแบบโครงการในตอนต้นอีกด้วย ดังนั้นหากไม่มี Business Analyst ที่เข้าใจกระบวนการทำงานของโครงการ ก็ยากที่จะตั้งโจทย์ได้และเมื่อโจทย์ไม่ชัดก็ยากที่จะมองหา Solution ที่ตอบโจทย์ได้ หลายองค์กรไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง Business Analyst เพราะคิดว่าเป็นตำแหน่งเดิมที่มีอยู่แล้ว ในความเป็นจริง Business Analyst ในสายงาน Data ก็ถือเป็นตำแหน่งใหม่ที่เพิ่งเกิดมา ไม่ต่างจาก Data Expert ในตำแหน่งอื่นๆ ทักษะหนึ่งที่สำคัญมาก ในการเป็น Business Analyst คือ ความสามารถในการเขียน Process Flow หรือ ขั้นตอนการทำงาน โดยเฉพาะ As-is Process Flow โดยแบ่งเป็น Flow การทำงาน การตัดสินใจ เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ทำงานได้อย่างราบรื่น กับ Data Flow หรือ การไหลเวียนของข้อมูล ในกรณีที่ต้องการเข้าใจกระบวนการทำงานไปพร้อมๆ กับการไหลเวียนของข้อมูล สามารถเขียนเป็น Data Flow Process ได้ดังตัวอย่าง ซึ่งการเขียน Diagram นี้ ควรเขียนทั้งใน Process ปัจจุบัน (As-is) และ Process ในอนาคต (To-be) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการทำงานก่อนที่จะนำไปพิจารณาหา ROI ในลำดับต่อไป

Business Data Flow Process ทักษะสำคัญของ Business Analyst

Business Analyst เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมาก ในโครงการ Data เพราะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจและเป็นคนประเมินโครงการในตอ...

bottom of page