top of page

4 เป้าหมายของการทำ Digital Transformation

ในยุคนี้ เทคโนโยโลยีต่างๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบ Digital ซึ่งคำว่า Digital นี้ อาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องของเทคโนโลยี โดยเนื้อแท้ของความหมายแล้ว Digital แปลว่า “เกี่ยวกับตัวเลข” หรือหากจะหาคำนิยามที่จับต้องได้มากขึ้น ระบบ Digital คือ ระบบต่างๆ ที่สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้นั่นเอง ทำไมต้องเป็น Digital เพราะการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆ เช่น การเขียนในกระดาษ ทำให้กระบวนการใช้ข้อมูล หรือการส่งผ่านข้อมูลค่อนข้างยากลำบาก ซึ่งในยุคที่ข้อมูลเปรียบดั่งทองคำ ทำให้หลายๆ องค์กร เริ่มมีนโยบายในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ การตัดสินใจด้วยข้อมูลมากขึ้น เป็นที่มาของการทำ “Digital Transformation” อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าใจที่มาที่ไปของการทำ Digital Transformation แล้ว ก็จะเข้าใจได้ว่า การเริ่มต้นวางกรอบของโครงการ ต้องเริ่มจากการระบุปัญหาเสียก่อน ตามมาด้วยกระบวนการในการแก้ปัญหา จนไปถึงแนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหา โดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายของการทำ Digital Transformation แบ่งออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 1. ต้องการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ Process Improvement เช่น การใช้ระบบในการเก็บข้อมูลการเดินรถ แทนที่การจดบันทึกด้วยกระดาษ ทำให้สามารถทราบข้อมูลได้อย่างทันที หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะสามารถทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 2. ต้องการลดค่าใช้จ่าย หรือ Cost Reduction เช่น มีระบบเพื่อทำนายปริมาณการใช้ทรัพยากร และมีการแจ้งเตือนให้เตรียมวัตถุดิบล่วงหน้าก่อนเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ แทนที่ระบบการตรวจสอบด้วยคนหน้างาน และมีการประมาณการการใช้วัตถุดิบด้วยมนุษย์ ระบบนี้จะสามารถลดค่าเสียโอกาสทางการตลาดได้ 3. ต้องการเพิ่มรายได้ หรือ Profit Maximization เช่น ต้องการเข้าใจกลุ่มลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกค้าอย่างอัตโนมัติ จากเดิมที่เพิ่มการขายโดยอาศัยการทำ Promotion เป็นการใช้ Data เพื่อวิเคราะห์หา Target ของกลุ่มลูกค้า ก่อนจะมีการทำ Promotion ที่เหมาะสม 4. ต้องการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ หรือภาพลักษณ์ขององค์กรให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น การลงทุนกับระบบอัจฉริยะในการตรวจจับพฤติกรรมของพนักงานขับรถ เป็นต้น เป้าหมายบางข้อ อาจสามารถนำมาคิดเป็น Return of Investment ได้ แต่บางข้อก็ไม่สามารถนำมาพิจารณาเป็นผลกำไรได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความเข้าใจ และการตีโจทย์ เพราะการทำ Digital Transformation แค่ชื่อ ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า Transform นั่นคือ เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก และยังกระทบต่อการทำงานในภาพใหญ่อีกด้วย เริ่มที่ Process ก่อน Technology เพราะสุดท้ายแล้ว Technology ก็เป็นแค่ตัวช่วย ในขณะที่หากเข้าใจใน Process ที่แท้จริง การลงทุนกับ Technology ที่ถูกต้อง ก็จะนำพามาซึ่งผลลัพธ์ที่สร้างคุณค่าได้อย่างหาที่เปรียบไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ ... การไม่ยอมเปลี่ยนแปลงต่างหาก ที่ผิดปกติ

4 เป้าหมายของการทำ Digital Transformation

ในยุคนี้ เทคโนโยโลยีต่างๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบ Digital ซึ่งคำว่า Digital นี้ อาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องของเ...

bottom of page