โครงการ Data Analytics แบบไหน ที่ต้องใช้ Developer

Developer ในที่นี้ คือ นักพัฒนาโปรแกรม ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม สำหรับโครงการ Data Analytics ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับ Big Data จะจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Big Data Platform จึงจำเป็นต้องมี Developer เขียนโปรแกรมเพื่อขึ้นระบบให้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ ระบบประมวลผลที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติเมื่อมีการ Update ข้อมูล ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ Personalization ภายในเว็บ E-Commerce เป็นต้น สำหรับโครงการ Data Analytics ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ Developer คือ โครงการที่ไม่ต้องขึ้นระบบ อาจจะเป็นโครงการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว โดยการ Import data แล้ววิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้โปรแกรม BI ในการวิเคราะห์ประเภท Descriptive หรือ จะเป็นการใช้ Python เพื่อสร้าง Model ก็ได้ นอกจากความแตกต่างด้านขนาดข้อของมูลแล้ว การขึ้นระบบยังจำเป็นต้องอาศัยทักษะของ Developer หลายๆ ด้าน เช่น Data Engineer และ Software Engineer ในขณะที่การวิเคราะห์แบบไม่ต้องขึ้นระบบ อาจสามารถทำได้โดยใช้ Data Analyst หรือ Data Scientist เพียงคนเดียว ดังนั้น แต่ละโครงการจึงมีรูปแบบการวางแผนการทำงานที่แตกต่างกัน และต้องการทักษะของผู้พัฒนาโครงการที่แตกต่างกันนั่นเอง

โครงการ Data Analytics แบบไหน ที่ต้องใช้ Developer

Developer ในที่นี้ คือ นักพัฒนาโปรแกรม ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม สำหรับโครงการ Data Analytics ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับ...