เมื่อ Cloud Computing กำลัง Disrupt พนักงาน IT

จากที่เราได้นำเสนอการเปรียบเทียบระหว่างระบบ On-Cloud และ On-Premise (คลิกเพื่ออ่านบทความ On-Cloud vs On-Premise ต่างกันอย่างไร) ทำให้เกิดข้อสังเกตว่า เมื่อการใช้ระบบแบบ On-Cloud ทำให้งานของ IT มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่องทักษะ และจำนวนบุคลากรที่ต้องการในทีม เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการ IT เลยก็ได้ว่าได้ ก่อนหน้านี้คน IT ทำงานอะไร? ฝ่าย Network and Security ทำหน้าที่วางระบบเครือข่าย และติดตั้งเทคโนโลยีที่รองรับการป้องกันความบกพร่องของระบบ แต่เมื่อใช้ Cloud ที่มีตัวเลือกสำหรับ AI Security ทำให้งานที่ส่วนงานนี้ต้องทำ มีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตาม หากเป็นองค์กรที่มีการออกแบบ Infrastructure ใหม่อยู่บ่อยครั้ง ส่วนงาน Security จะต้องทำหน้าที่ออกแบบถังข้อมูลที่มีการป้องกันในระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการทำ Data Governance นอกจากนี้ หน่วย Security ยังต้องเป็นคนออกแบบระบบเพื่อ ป้องกันการรั่วไหลในส่วนของ Front-end อีกด้วย แม้ว่างานด้านการออกแบบ Infrastructure ใหญ่จะดู Cloud แย่งงานไป แต่งานส่วนย่อยยังมีอีกเยอะ เพียงแต่จะต้องใช้ความรู้ที่กว้างขึ้น เพราะระบบหรือโครงการแต่ละโครงการมีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ฝ่าย Data ที่ทำหน้าที่เตรียม หรือ Query ข้อมูล จะยังมีงานที่ต้องเป็น Data Admin และ Monitor ระบบ Cloud ที่แบ่งออกเป็นส่วน Lake และ Warehouse ต่อไป แต่ปริมาณงานจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อหน่วยงานต่างๆ มีการใช้ BI อย่างมีประสิทธิภาพ และเริ่มมี Smart User ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เอง อีกทั้ง หากมีการลง Platform ที่ช่วยสนับสนุน Data Governance ที่สามารถเปิดให้ User ดึงข้อมูลได้โดยผ่าน API ก็ยิ่งทำให้ IT มีงานที่เป็น Ad hoc query น้อยลง ฝ่าย System หรือหน่วยพัฒนาและลงระบบ (Developer) จะทำงานง่ายขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน Cloud ได้สะดวกขึ้น ทำให้มีเวลาในการเพิ่มเติมหาความรู้ใหม่ๆ ได้ตลอด ถือเป็นโอกาสในการนำเสนอโครงการใหม่ๆ เช่น การพัฒนา Chatbot การเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองงานส่วนธุรกิจ เป็นต้น เรียกได้ว่า Developer จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน Analytics หรือ Data Science โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่ขึ้นตรงกับ IT ค่ะ ซึ่งเทคโนโลยีบางประเภทใน Cloud เอง ก็ทำให้งานด้าน Analytics เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ดังนั้นลักษณะงานของ Data Scientist จะเปลี่ยนสภาพจากการเป็น Developer เป็น Developer + Business Analyst มากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อตำแหน่ง Business Analyst ที่ไม่สามารถปรับตัวได้เช่นกันค่ะ ทำไมต้องใช้ Cloud ก็เพราะธุรกิจต้อวเดินไปข้างหน้า แต่ Cloud สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า ทั้งความยืดหยุ่นในการใช้งาน ค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือที่พร้อมใช้ และองค์ความรู้ที่มีให้เรียนรู้ได้ตลอดเวลา อีกทั้งในมุมของความปลอดภัย ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า ระบบ Cloud มีความปลอดภัยที่เทียบเท่าและสูงกว่าระบบ Physical Data Center แบบเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ Migrate ระบบ Cloud อีกทั่งในการดูแลรักษาระบบ Cloud ก็จะต้องมีการพัฒนา Skill ของพนักงาน IT ใหม่ทั้งหมด ดังนั้นองค์กรต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลให้พร้อม เพราะ Cloud คือเรื่องใหม่ แต่ไม่ใหม่เกินไปที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน

เมื่อ Cloud Computing กำลัง Disrupt พนักงาน IT

จากที่เราได้นำเสนอการเปรียบเทียบระหว่างระบบ On-Cloud และ On-Premise (คลิกเพื่ออ่านบทความ On-Cloud vs On-Premise ต่างกันอย่างไร)...