อยากให้ Digital Transformation สำเร็จ ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทีมด้วย

Digital Transformation คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยี Digital (เทคโนโลยีที่สามารถส่งผ่านข้อมูล หรือไฟล์ต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้) เข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินโครงการ Digital Transformation ควรเริ่มจากการระบุปัญหา จากนั้นจึงเป็นการมองหา Solution ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่จะเห็นว่า โครกงาร Digital Transformation เป็นโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้งาน โดยยังไม่เข้าใจว่า เทคโนโลยีนั้นจะมีส่วนช่วยในการทำงานได้อย่างได้ แนวทางในการดำเนินโครงการ Digital Transformation คือ หลักการ DELTA ประกอบไปด้วย D-Data จะต้องมีการเก็บ และใช้ Data ในรูปแบบ Digital เพื่อใช้เป็นทรัพยากรในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ E-Enterprise กล่าวคือ ทุกภาคส่วนของทั้งองค์กร จะต้องให้ความสำคัญ และดำเนินโครงการไปด้วยกัน L-Leadership ผู้นำจะต้องเข้มแข็ง มีการตัดสินใจที่เฉียบขาด สามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ และมีแผนในการดำเนินการให้ทีมงานดำเนินได้โดยไม่หลงทาง T-Target เป้าหมายที่ชัดเจน จะเป็นธงชัยให้ทุกคน แต่ถ้าไม่สามารถระบุเป้าหมายของโครงการได้ ก็ยากที่ทีมงานจะให้ความร่วมมือต่อกัน A-Analytics มีการวิเคราะห์สถานะของโครงการแต่ละลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมในแต่ช่วงเวลา เมื่อ Digital Transformation เป็นโครงการระดับใหญ่ขององค์กร และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำนวนมาก หัวใจของโครงการ จึงคือความชัดเจนของ “ผู้นำ” เพราะผู้นำคือผู้กำหนดเส้นทาง นอกจากนี้ ด้วยวัฒนธรรม “นายสั่ง” ยังคงฝังรากลึกในหลาย ๆ องค์กร ทำให้หากนายไม่สั่ง ก็คงไม่เกิดโครงการ ยิ่งไปกว่านั้น บางครั้งแม้นายจะสั่ง แต่นายไม่ติดตามผล ก็อาจก่อให้เกิดการดื้อรั้น จนโครงการล้มไปก็เป็นได้ ทำให้การ “สั่ง” อย่างเดียวไม่ประสบความสำเร็จ แต่ต้องเป็นการ “สั่ง” และ “ติดตามผล” อย่างต่อเนื่อง การที่มีผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของทีม มีประโยชน์ไม่ใช่แค่การเรื่องความต่อเนื่องของโครงการ แต่ยังส่งผลในเชิงความเร็วของการตัดสินใจอีกด้วย โดยเฉพาะในโครงการที่กำลังลองผิด ลองถูก ที่ต้องการคนตัดสินใจ ซึ่งโครงการ Digital Transformation มีความพิเศษตรงที่ แต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ มีเป้าหมายขององค์กรที่แตกต่างกัน และมีวิธีการมองหา Solution ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้โครงการ Digital Transformation จึงไม่สามารถ COPY กันได้ และต้องดำเนินโครงการด้วยความเข้าใจ แน่นอนว่า ระหว่างทางอาจเจอปัญหา ซึ่งหากเป็นปัญหาเก่า ทีมงานก็คงตัดสินใจได้ แต่หากเป็นปัญหาใหม่ และเป็นปัญหาใหญ่ คนที่ควรเป็นคนช่วยแก้ปัญหา จึงต้องเป็นระดับ “ผู้บริหาร” เท่านั้น ทั้งหมดนี้ จึงสรุปได้ว่า “อยากให้ Digital Transformation สำเร็จ ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทีมด้วย” นั้นเอง

อยากให้ Digital Transformation สำเร็จ ผู้บริหารต้องเข้ามาร่วมทีมด้วย

Digital Transformation คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยี Digital (เทคโนโลยีที่สามารถส่งผ่านข้อมูล หรือไฟล์ต่าง ๆ...