top of page

ปัญหาที่มักพบระหว่างการดำเนินโครงการ Data-Driven Organization

ในระหว่างดำเนินโครงการ Data-Driven Organization แต่ละองค์กรมักจะพบเจอปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ โจทย์ไม่ชัด ข้อมูลไม่พร้อม ข้อมูลกระจัดกระจาย Requirement เปลี่ยน ขาดผู้เชี่ยวชาญ User ไม่ให้ความร่วมมือ พัฒนาเสร็จแล้วแต่ User ไม่ยอมใช้งาน ไม่มี Data Dictionary ขาดระบบหรือ System สำหรับการพัฒนา ปัญหาด้านการสื่อสาร จ้างที่ปรึกษาที่ไม่เคย Implement จริงมาให้คำแนะนำ ส่งมอบโครงการ Data Governance ด้วยรายงาน และไม่ได้นำไปปฏิบัติจริง ไม่มี Data Catalog ผู้บริหารไม่เข้าใจ และไม่ให้การสนับสนุนในการผลักดันโครงการ ซึ่งแนวทางการแก้ไข จะต้องมีการวาง Roadmap เพื่อเรียงร้อยให้โครงการย่อยๆ มีการเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น การวางนโยบายด้านข้อมูล, จัดทำ Data Governance, ลงระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog), จัดทำโครงการ Data as a Service, จัดทำ Data Hub, Data Lake, Data Warehouse และโครงการ Data Analytics ซึ่งจะเห็นได้ว่า บุคลากรที่มีส่วนร่วมในโครงการจะมีทั้งผู้บริหาร ฝ่าย IT ฝ่ายธุรกิจ และผู้ใช้งานทั่วไป ดังนั้น การจะเป็น Data-Driven Organization จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แต่ถ้าทำให้เกิดขึ้นได้ รูปแบบการทำงานขององค์กรจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ปัญหาที่มักพบระหว่างการดำเนินโครงการ Data-Driven Organization

ในระหว่างดำเนินโครงการ Data-Driven Organization แต่ละองค์กรมักจะพบเจอปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ โจทย์ไม่ชัด ข้อมูลไม่พร้อม ข้อมูลกระจัดกระจาย...

bottom of page