top of page

ทักษะที่จำเป็นในยุค AI

การเข้ามาของ ChatGPT ทำให้โลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI อย่างเป็นทางการ แม้อดีตจะมีการใช้ AI ในบางธุรกิจอยู่บ้าง เช่น Netflix และ Amazon แต่สำหรับ ChatGPT นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยตรง และยังสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ AI การใช้งานของคนทั่วโลกทำให้มีข้อมูลมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่ ChatGPT ตลอดเวลา ทำให้ AI สามารถเรียนรู้และชาญฉลาดมากขึ้น แน่นอนว่าผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ย่อมได้เปรียบกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การทำธุรกิจ การศึกษา ชีวิตประจำวัน และอื่น ๆ เราสามารถใช้ AI เช่น ChatGPT ในการช่วยเขียนแผนธุรกิจ ออกแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อขายสินค้าให้กับลูกค้า ตลอดจนถึงช่วยวางแผนการเที่ยวสำหรับวันหยุด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยี จึงควรมีทักษะความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีดังนี้ 1.ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี การใช้งาน AI จำเป็นต้องเชื่อมต่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถเชื่อมต่อและป้อนคำสั่งกับ AI ได้ 2.ความรู้ในการใช้ข้อมูล พลังขับเคลื่อนของ AI คือข้อมูล ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากการใส่ข้อมูลที่ดี หากผู้ใช้งานมีความรู้ในการใช้ข้อมูล จะช่วยส่งเสริมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเรียนคอร์สออนไลน์ต่าง ๆ ที่เปิดสอนในด้านการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้มีทักษะและสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.การประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยี เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดช่องว่างในด้านความปลอดภัย และยังไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองมารองรับ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรมีความรู้และเข้าใจในความเสี่ยง สามารถจัดการและคัดกรองข้อมูลในการใช้งาน เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหล จนนำมาสู่ปัญหาที่ร้ายแรงได้ ซึ่งพบกรณีผู้ใช้งานของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ที่ได้นำข้อมูลลับของบริษัทไปใช้กับ ChatGPT จนทำให้ข้อมูลที่สำคัญนี้ตกเป็นทรัพย์สินของ ChatGPT และนำปัญหามาสู่ตัวผู้ใช้งานเอง 4.ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) Critical Thinking คือ การคิดและตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยอาศัยเหตุผล หลักฐาน หรือข้อสนับสนุน โดยไม่ใช้อารมณ์ ความเชื่อดั้งเดิม ประสบการณ์ และอคติ ในการคิดและการตัดสินใจนั้น เพื่อเราสามารถตัดสินใจหรือหาคำตอบได้ถูกต้องมากขึ้น ถึงแม้ AI จะชาญฉลาดเพียงใดก็ตาม แต่เราจำเป็นต้องเข้าใจว่า AI ประมวลผลต่าง ๆ จากข้อมูล ซึ่ง AI จะให้คำตอบจากข้อมูลที่ป้อน ไม่ได้มีวิจารณญานหรือความคิดเชิงวิพากษ์แบบมนุษย์ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องมีวิจารณญานในการคัดกรองข้อมูลเหล่านั้นก่อนนำไปใช้ เพื่อป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาด 5.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์ แม้ว่า AI จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ เช่น รูปภาพศิลปะ บทละคร นิยาย แต่สิ่งเหล่านั้นเกิดจากการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่เคยมีและนำมาประมวลผลตามคำสั่ง เมื่อทุกคนต่างใช้ AI โดยไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่ได้แตกต่างกัน หากผู้ใช้งานสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ลงไปในผลงาน ก็จะช่วยสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนและมีคุณค่ามากขึ้น 6.ทักษะในการสื่อสาร ในการป้อนชุดคำสั่งให้ AI เพื่อตอบโจทย์หรือปัญหา ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเรียบเรียงเนื้อหาคำสั่ง เพื่อให้ AI เข้าใจโจทย์ที่ผู้ใช้งานต้องการ และ AI จึงประมวลผลออกมาเป็นผลลัพธ์ ดังนั้นผู้ที่มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้สามารถออกแบบชุดคำสั่งได้อย่างชัดเจนและเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ We turn your DATA into your KEY of success. เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations, AI, ChatGPT สนใจบริการติดต่อ Tel: 02-096-4465 Email: inquiry@coraline.co.th Facebook: https://www.facebook.com/coralineltd Youtube: https://www.youtube.com/@CORALINECOLTD #Coraline #AI #ChatGPT #Softskills #ยุคAI #ทักษะ #พัฒนาตนเอง

ทักษะที่จำเป็นในยุค AI

การเข้ามาของ ChatGPT ทำให้โลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI อย่างเป็นทางการ แม้อดีตจะมีการใช้ AI ในบางธุรกิจอยู่บ้าง เช่น Netflix และ Amazon...

bottom of page