การใช้รูปทรงใน data visualization

การสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการ Visualize ข้อมูลนั้น ในหลายๆกรณีจำเป็นที่เราจะต้องสร้างจุดเด่น หรือจุดที่ต้องการให้ผู้ดูโฟกัสมากที่สุด เพื่อเป็นการเน้นไปยังที่สิ่งที่ต้องการจะสื่อจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนั้นออกมาเป็นอันดับแรก และสามารถซึมซับ จดจำ ได้อย่างรวดเร็ว การใช้รูปทรงที่แตกต่างกันกับ Data point อื่นๆ เป็นหนึ่งในวิธีที่พบได้มากที่ใช้ เพื่อจำแนกลักษณะของ Data ที่มีคุณสมบัติเป็น Discrete Data ทำให้เราสามารถแสดงผลลัพธ์ในกรณีที่เราไม่มีข้อมูลประเภท Continuous ประกอบด้วยได้ และนอกจากนี้ การใช้ รูปทรงนั้นยังมีประโยชน์มากในการณีที่เราจำเป็นที่จะต้องนำเสนองาน Visualization ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้สีประกอบการนำเสนอได้ การเลิอกใช้รูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อสร้างจุด Focus การเลือกใช้ Shape นั้นบางครั้งจำเป็นต้องคำนึงถึงน้ำหนักของ รูปทรงนั้นๆ ประกอบ ด้วย เช่น หากเราเลือกวงกลมทึบ กับ สี่เหลื่ยมทีบ ก็อาจจะไม่สามารถสร้างความ Contrast ได้มากเท่าที่ควร การเลือกรูปทรง ที่มีนำหนักใกล้เคียงกันเกินไป การเลือกรูปทรงที่เป็น Icon ในบางครั้งนั้นตัว Icon เองมีรายละเอียดที่มากเกินไป ทำให้นอกจากจะรบกวนสายตาแล้ว อาจจะทำให้เราไม่สามารถส่งต่อสารที่จะสื่อได้อยากมีประสิทธิภาพมากนัก การเลือกรูปทรง ที่มีรายละเอียดมากเกินไป และ นอกจากนี้ เนื่องจากรูปทรงนั้นจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ Discrete Data ดังนั้นการคำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มในข้อมูลนั้นก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน เพราะเรามีประเภทของกลุ่มให้จำแนกมากเกินไปก็จะทำให้รูปทรงต่างๆ นั้นกลืนไปกับความหลากหลากนั้นด้วย ในความเป็นจริงนั้น การใช้รูปทรงเพื่อสร้างความจุดโฟกัสนั้นเป็นเพียง หนึ่งในหลายหลายวิธีที่ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจข้อมูลในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายทั้งใน โปรแกรม BI ทั่วไป หรือ Analytic Tool ต่าง ๆ ทำให้เมื่อการใช้งานคู่กับข้อมูลมิติอื่น ๆ ก็จะสามารถทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพของงาน Visualization ได้ ตัวอย่างการแสดงผลแบบ Scatterplot แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Life expectancy (อายุขัยเฉลี่ย) และ GPD per Capital (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว) ของประเทศต่างๆ ในปี 1992 โดยเลือกมาเพียงช่วง อายุขัย 50-70 ปี และ ประเทศที่มี GPD per Capital ไม่เกิน 10,000 USD จากกราฟ ด้านบน เราสามารถสร้างจุด Focus ให้กับประเทศกลุ่ม Asia ได้โดยการเปลี่ยน Shape ของทวีปอื่นให้เหมือนกันกันแทน เพื่อเน้นเพียงประเทศในทวีป Asia เท่านั้น หรือ เลือก เปลี่ยนรูปทรงของประเทศที่เราต้องการเท่านั้น Data source: https://www.gapminder.org/

การใช้รูปทรงใน data visualization

การสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการ Visualize ข้อมูลนั้น ในหลายๆกรณีจำเป็นที่เราจะต้องสร้างจุดเด่น หรือจุดที่ต้องการให้ผู้ดูโฟกัสม...