top of page
Customer Requirements

ทางลูกค้ามีปัญหาด้านใด?
เช่น ปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล ปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาเรื่องการใช้ BI

ทางลูกค้าต้องการดำเนินโครงการเกี่ยวกับอะไร?
เช่น โครงการ Logistic, Finance หรือ Process Improvement

ทางลูกค้ามีการวางระยะเวลาในการดำเนินโครงการอย่างไร?

ทางลูกค้าต้องการบริการในลักษณะไหน?
(Consult หรือ การเป็นที่ปรึกษา, Implementation หรือ เป็นผู้พัฒนาระบบที่ส่งมอบต่อให้ลูกค้า, Subscription หรือ การเป็นผู้พัฒนา และดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง)

ความพร้อมของข้อมูล เช่น มีข้อมูลเก็บอยู่ในระบบใดบ้าง

Thanks for submitting!

bottom of page