top of page

แบบประเมินผล 
หลักสูตร Big Data Project Initiative Workshop
วันที่ 16 กย. - 15 ตค. 2564

วัตถุประสงค์:  แบบประเมินนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โปรดเลือกตัวเลือกที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เนื้อหาของคอร์สเรียนตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้แจ้งไว้
ผู้สอนสามารถถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาให้เข้าใจ
การเรียงลําดับความสําคัญเนื้อหาการอบรม (ก่อน-หลัง) และนำเสนออย่างครบถ้วน
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
ผู้สอนตอบคำถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
ภายหลังจากการเรียนท่านมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด
ท่านได้รับประโยชน์จากการเรียนในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด
ความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ท่านจะแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักที่สนใจในคอร์สนี้มาเรียนหรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับการร่วมประเมินในครั้งนี้

bottom of page