แนะนำ Open-source สำหรับ Auto-ML


แนะนำ Open-source สำหรับ Auto-ML ที่มีฟังก์ชั่น


Data Processing - Missing values imputation - Feature transformation/normalization - Categorical variable encoding - Feature selection


Model Training - Train-test split for evaluation - Hyperparameter tuning - Experiment logs by mlflows - Model evaluation with built-in visualization - Easy model comparison - Multiple built-in ML algorithms (Classification, Regression, Clustering. - Anomaly Detection, Natural Language Processing, Association Rule Mining)


Model Deployment - plus on AWS


เรียกได้ว่าการเป็น Data Scientist จะต้องไม่หยุดนิ่งเพราะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาเป็นเครื่องมือให้การสร้าง Model เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น


แล้วจะโดนแย่งงานมั้ย???

ต้องบอกว่า ถ้าพื้นฐานดี และมีความสามารถในการสร้าง Model ที่ตอบโจทย์ได้จริง ที่เหลือก็แค่ปรับตัวและเรียนรู้อยู่เสมอ