Data Catalog คืออะไร???

Data Catalog คืออะไร? ใช้งานอย่างไร มีการทำงานอย่างไร?


ถ้าองค์กรต้องการทำ Data Catalog ต้องทำอย่างไร?


มาทำความเข้าใจเรื่อง Data Catalog ผ่านคลิปของทาง GBDi ได้เลย