แนวทางการดำเนินงาน ในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ ของบริษัท Coralineจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทางบริษัท คอราไลน์ จำกัด ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานทุกคน โดยมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home และขอนำเสนอแผนการดำเนินการร่วมกันกับลูกค้าตามแนวทางการดำเนินการร่วมกันดังต่อไปนี้


1. การติดต่อสื่อสาร ประชุม และส่งมอบงานกับลูกค้า ใช้ช่องทางออนไลน์ผ่าน Application Google Meet หรือ Zoom เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค


2. ทีมงานคอราไลน์ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนเริ่มการประชุม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารระหว่างกัน


3. ทีมงานคอราไลน์ จัดทำรายงานการสรุปการประชุม ประกอบด้วย มติการประชุม หรือข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อรับทราบและเห็นชอบรายงานการประชุม กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง ลูกค้าสามารถชี้แจงเพื่อดำเนินการแก้ไข ทำการปรับเปลี่ยนก่อนยืนยันความเห็นชอบ


4. กรณีที่ทีมงานคอราไลน์มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือความเข้าใจทางธุรกิจ ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสอบถามข้อมูล


5. กรณีที่ทีมงานคอราไลน์ต้องส่งมอบเอกสารหรือรายงาน ส่งในรูปแบบดิจิทัลผ่านอีเมลของลูกค้า


6. เนื่องจากการประชุมหรือการสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ อาจทำให้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากขึ้น ทางบริษัทใคร่ขอความเห็นใจและขออภัยในกรณีที่อาจเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานร่วมกัน


โดยแนวทางในการปฏิบัติข้างต้นนี้ เป็นเพียงรายละเอียดแนวทางทำงานของบริษัท คอราไลน์ จำกัดเท่านั้น ทางบริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกัน แนวทางการดำเนินการดังกล่าวคำนึงถึงควาปลอดภัยและสวัสดิภาพของทุกคนที่ทำงานร่วมกันเป็นที่ตั้ง บนพื้นฐานการเว้นระยะทางสังคม เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้เร็วที่สุด โดยที่ยังสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย และส่งมอบงานตามกำหนดเวลาของแต่ละโครงการได้อย่างดีที่สุด