วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline : Top steps for a successful digital transformation"Top steps for a successful digital transformation" โดย Bigdataanalyticsnews


ขอบคุณบทความจาก Bigdataanalyticsnews https://bigdataanalyticsnews.com/steps-for-successful.../


จากบทความข้างต้นได้นำเสนอเขั้นตอนสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ที่ประสบความสำเร็จ โดยในยุคนี้ที่ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันคู่แข่ง ไม่ช้าก็เร็วทุกธุรกิจจะต้องปรับตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน


ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Digital Transformation เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร และปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยาการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ให้มีความคล่องตัว

ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.Be Ready to change เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะขั้นตอนเริ่มต้นเป็นส่วนที่ยากที่สุด โดยควรเริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับนวัตกรรมภายในองค์กร ซึ่งต้องใช้เวลา คนในองค์กรควรมีความต้องการร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน และไม่หยุดนิ่ง ให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

2.Analyse Business Performance เมื่อคนในองค์กรต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้ว หลังจากนั้นต้องวิเคราะ์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ประเมินความต้องการของตลาด ผลประกอบการ เพื่อดูว่าการทำ Digital Transformation ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่

3.Identify Strategy and budget วางแผนกลยุทธและงบประมาณ เพื่อหาว่าอะไร คือกรอบของ Digital Transformation ที่เหมาะสมกับองค์กรและร่วมกันตัดสินใจ

4.Choose set of Technologies to use เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับองค์กรตามที่ต้องการ พยายามหาสิ่งที่ดีที่เหมาะสมที่สุด เช่นรูปแบบการทำงานแบบ Agile เป็นต้น

5.Put the right people in place เตรียมคนให้พร้อมและเหมาะสมกับตำแหน่ง รวบไปถึงการอบรมบุคคลากรให้สามารถรองรับการทำงานและระบบการทำงาน


สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนั้น เราจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงนำพาองค์กรไปสู่ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์การทำงานของตลาด


สิ่งที่ทำให้ Digital Transformation หลาย ๆ องค์กรไม่ประสบความสำเร็จเกิดจากคนในองค์กรไม่ยอมเปลี่ยนแปลง หรือขาดวัฒนธรรมในการเปลี่ยนแปลง กลัวการเปลี่ยนแปลง ทำให้ Digital Transformation ดูเป็นเรื่องยากสำหรับหลายหน่วยงานในไทย แต่สถานการณ์ในปัจุบัน นอกจากเป็นยุค Digital แล้ว ยังมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง ให้เร็วยิ่งขึ้น


ตอนนี้คำถามที่จะถาม ไม่ใช่เป็น เราจะทำ Digital Transformation กัน “ดีหรือไม่” อีกต่อไป แต่เป็น เราจะทำ Digital Transformation “เมื่อไหร่” จะดีกว่า