วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline : The Success & Resounding Failure of “Big Data”"The Success & Resounding Failure of “Big Data”" โดย towardsdatascience


ขอบคุณบทความจาก towardsdatascience https://towardsdatascience.com/the-success-resounding..


จากบทความข้างต้น ผู้เขียนบทความได้นำเสนอเรื่องราวของ Big Data ที่กลายเป็นคำกล่าวลอย ๆ และ Data Scientist อาชีพที่เคย Sexy ที่สุดในศตวรรษที่ 21 เมื่อเวลาผ่านไปเรามี Data มากมาย แต่ก็มีทั้งประสบความสำเร็จ และก็มีที่ล้มเหลวเช่นเดียวกัน


การใช้ Big Data ที่ประสบความสำเร็จอาจดูได้จากการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจของข้อมูลแตกต่างกันอย่างมากตั้งแต่หลายแสนล้านดอลลาร์ไปจนถึงล้านล้านดอลลาร์ แม้จะมีข้อโต้เถียงกันในเรื่องของมูลค่าแต่การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้จริง ซึ่งในปัจจุบันนักวิเคราะห์ประเมินมูลค่าจากการเคลื่อนย้ายข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล รายได้จากการโฆษณาและการrพาณิชย์ต่างๆ เช่น Amazon , Google และ Facebook เป็นต้น


แต่เหรียญย่อมมี 2 ด้านเสมอ มีการใช้ Big Data และ Data Science ที่ล้มเหลวเช่นเดียวกัน จากบทความได้ประมาณการอัตราความล้มเหลวของการทำ Big Data อยู่ที่ 60-85 % (ประมาณการ) โดยอาจเพราะโครงการเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนจากคนที่ไม่เข้าใจเป้าหมายในการทำโครงการด้าน Big Data และ Data Science อย่างแท้จริง


จุดเริ่มต้นของการทำโครงการ Big Data นั้น ส่วนมากมักเริ่มจากการสร้าง Data Lake เพื่อเก็บข้อมูลจากแหล่งที่มาทั้งหมด ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในข้อมูล เราอาจเจอกับปัญหาในการจัดการฐานข้อมูล เก็บข้อมูลไม่สะอาด ไม่ดี ไม่มีระบบ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงการ Big Data ไม่ประสบความสำเร็จ


เพราะฉะนั้นการหาความรู้และทำความเข้าใจในเรื่อง Big Data จึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากจะทำให้เข้าใจในข้อมูลแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายโครงการด้วยความรู้และข้อเท็จจริง จัดระบบและทีมให้เหมาะสมกับเป้าหมายโดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูลคุณภาพที่ใส่เข้าไปจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลงและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น


ต้องมาติดตามดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Big Data , Data Science , AI และ Machine Learning จะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะสามารถใช้ประโยชน์ด้วยความรู้ความเข้าใจหรือมันจะกลายเป็นปัญหาและสุดท้ายแล้วจริงไม่ประสบความสำเร็จเหมือนในอดีตต้องติดตามกันต่อไป