วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline: 6 Things You Should Know About Data Science

วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline: “6 Things You Should Know About Data Science (And How It Can Help Your Organization)” โดย bigdataanalyticsnews


ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการใช้งานวิทยาศาสตร์ข้อมูลในหลากหลายอุตสาหกรรมทำให้เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญมาก บทความนี้นำเสนอ 6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล


การให้คำปรึกษาทางด้าน Data Science ช่วยให้องค์กรเริ่มต้นโครงการได้โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการแทนการจ้างงานที่เป็นการลงทุนสูงมีค่าใช้จ่ายและต้องอาศัยระยะเวลานานในการพัฒนา ต้องอาศัยทักษะมากมายหลากหลายสาขา ทั้งคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ทางสถิติ วิศวกรรมข้อมูล ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความสามารถในการถ่ายทอด การแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

แหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายแม้จะมีเป้าหมายเดียวกันแต่ละแหล่งข้อมูลมีแนวทางที่แตกต่างกันเฉพาะตัวเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันเช่นกัน

การเร่งประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการอัตโนมัติ และ Machine Learning ผ่านบริการระบบคลาวน์เพื่อทำการวิเคราห์ข้อมูลจำนวนมากอย่างอัตโนมัติตามที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ข้อมูลมีทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างซึ่งมีวิธีการในการจัดการข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่มีโครงสร้างสามารถจัดหมวดหมู่และทำการจัดเก็บข้อมูลได้ง่ายกว่าข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งต้องได้รับการจัดการด้วยเครื่องมือเฉพาะและยุ่งยากกว่า

ความต้องการ Data Scientist ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากองค์กรหลายๆองค์กรยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการและในขณะนี้ยังมีจำนวนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลไม่เพียงพอ


จากบทความต้นทางเราจะเห็นได้ว่างานทางด้าน Data Science นั้นกระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรมและองค์กรต่างต้องการพัฒนาโครงการทำให้มีความต้องการในการลงทุน ต้องการจ้างงานด้านวิทยาศาสตรืข้อมูลจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ หลายๆองค์กรต้องการทำโครงการจึงว่าจ้างพนักงานในตำแหน่ง Data Scientist เพื่อริเริ่มโครงการแต่สิ่งที่พบคือมีหลายองค์กรที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ ทั้งจากปัญหาความไม่เข้าใจภายใน ไม่มีโจทย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือการขาดประสบการณ์การทำงานของคนในองค์กร


บทความนี้ทำให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจ Data Science มากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การทำความเข้าใจทักษะของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แหล่งข้อมูล ประเภทของข้อมูล รูปแบบการใช้เครื่องมือต่างๆซึ่งสามารถเรียบรู้และนำไปปรับใช้ได้กับองค์กรหรือโครงการที่ดำเนินการอยู่ได้ โดยความเป็นจริงแล้วโครงการที่ดำเนินการควรจะเป็นการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งภายในองค์กรซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณและบุคลากรได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุด


สำหรับองค์กรที่มีความสนใจแต่ยังขาดความพร้อมด้านบุคลากรอาจเป็นการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเข้ามาดำเนินการร่วมกับทีมงานเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมบุคลากรหรือสรรหาว่าจ้างงาน มีข้อตกลงและสามารถดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่ต้องการได้ทันทีแล้วจึงทำการส่งมอบให้ทีมงานสามารถดูแลระบบต่อได้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจReferences : https://bigdataanalyticsnews.com/6-things-should-know.../