วิเคราะห์ข่าว ตามสไตล์ Coraline : ฟิลิปปินส์ลั่นศูนย์กลาง AI อาเซียน จี้ไทยเร่งสปีดแข่ง



"ฟิลิปปินส์ลั่นศูนย์กลาง AI อาเซียน จี้ไทยเร่งสปีดแข่ง" โดย ฐานเศรษฐกิจ

https://www.thansettakij.com/content/world/455051


จากบทความเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์มีการวางแผนการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ในปีหน้า โดยกำหนดให้ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียนโดยจะมีการนำ AI มาใช้ทั้งสำหรับภาคธุรกิจ การเกษตร การผลิต และบริการของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งบุคลากรและนวัตกรรม รวมทั้งระบบนิเวศของผู้ประกอบการ เพื่อให้เติบโตและสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้


นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงงานนำร่อง 4.0 เป็นสถานที่สาธิต เพื่อให้ภาคธุรกิจนำเทคโนโยลีต่างๆไปปรับใช้ โดยภาคธุรกิจบางส่วนได้มีการนำ Chatbot และ AI มาใช้ในการบริการลูกค้า ตั้งแต่ก่อนช่วง Covid-19 ในธุรกิจการเงิน รวมถึงมีการใช้โดรนสำหรับการสำรวจพื้นที่และตรวจสอบสภาพแวดล้อมในไร่สับปะรดอีกด้วย แม้ว่าการใช้ AI จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เนื่องจากอุปสรรค ทั้งเรื่องการเงิน เทคนิค และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อย่างไรก็ตาม AI นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว จึงสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศตามแผนที่ได้วางไว้


แต่ก็ยังมีสิ่งที่น่ากังวลเนื่องจากเมื่อมีการพัฒนาและนำ AI ไปใช้ในภาคธุรกิจต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเรื่องของผลกระทบที่มีต่อตลาดแรงงานซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา AI และการรักษาระดับการจ้างงานว่าสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง


สิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากบทความนี้คือ การพัฒนา AI เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรให้การสนับสนุน เพราะเราสามารถนำ AI มาช่วยในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาบุคลากรและระบบนิเวศต่างๆให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้


วันนี้ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการบริหารประเทศในอนาคตแล้ว โดยที่ในประเทศไทยนั้น AI ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและภาครัฐควรให้การสนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับตัวครั้งนี้ ทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง เพราะการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีจะทำให้สามารถรักษาระดับการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ถูก AI แย่งงาน


วันนี้ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการบริหารประเทศในอนาคตแล้ว โดยที่ในประเทศไทยนั้น AI ก็มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันและภาครัฐควรให้การสนับสนุนภาคธุรกิจในการปรับตัวครั้งนี้ ทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมของบุคลากร การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่มากยิ่งขึ้นให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง เพราะการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีจะทำให้สามารถรักษาระดับการจ้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ถูก AI แย่งงาน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะกลายเป็นปัญหาที่สายเกินแก้ของรัฐบาลเสียแล้ว


ขอบคุณบทความ : https://www.thansettakij.com/content/world/455051