top of page

ปัญหาเรื่องการสื่อสาร ระหว่าง Business กับ Data Scientist เกิดจากอะไร?


ปัญหาการสื่อสารระหว่าง Business กับ Data Scientist
ปัญหาการสื่อสารระหว่าง Business กับ Data Scientist

ปัญหานี้เกิดจากพื้นฐานของคน 2 คน ที่มองคนละมุมกัน


Business มองในมุม Action และ Impact ที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง Model เป็นเพียงสิ่งที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ทำให้เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง Model เท่ากับการมีผลลัพธ์ไปใช้งาน


Data Scientist มองในมุมการพัฒนา Model ที่ต้องผ่านกระบวนการ Experiment จึงให้ความสำคัญในด้านเทคนิคเป็นอย่างมาก


ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะ Business กับ Data Scientist เท่านั้น แต่เกิดขึ้นกับทุกๆตำแหน่งที่ต้องทำงานข้ามฝ่ายกัน


เพียงแต่ ณ ตอนนี้ Data Science เป็นเรื่องใหม่ จึงทำให้หลายคนยังมีความสงสัยว่าผลลัพธ์ของ Data Science คืออะไร?


"ทางแก้คือการปรับตัวทั้ง 2 ฝ่าย"


Business ก็จะต้องเข้ามาเรียนรู้เพราะจะใช้ผลลัพธ์ของ Data Science ก็ต้องเข้าใจว่า Data Science ทำงานอย่างไร


ส่วน Data Scientist เองก็จะต้องมีทักษะ Storytelling เพราะถ้าไม่สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองให้นำไปถูกใช้งานได้จริงในมุม Business แล้วผลงานที่สร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์ได้อย่างไร


ท่านที่สนใจในบริการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations สามารถติดต่อทีมงาน Coraline เพื่อขอคำแนะนำหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 099-425-5398 Email: inquiry@coraline.co.th FB Page: Data Driven Business by Coraline Messenger: m.me/coralineltd
แท็ก:

Comments


< Previous
Next >
bottom of page