top of page

ทำ Data Governance แล้วไม่เห็นผลเพราะอะไร?

หลายองค์กรได้มีการดำเนินโครงการ Data Governance แล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในองค์กร ซึ่งสิ่งนี้อาจเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง?


1. เป็นการจ้างที่ปรึกษาและได้ผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบเอกสาร (Paper) โดยที่ไม่มีการ Implement ระบบหรือนำข้อมูลไปผ่านกระบวนการใดๆ


2. ไม่มีการเชื่อมโยงโครงการ Data Governance กับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Data Management และ PDPA


3. ไม่มี Data Steward ที่เป็นคนกลางและไม่มี Committee ที่มีการประชุมกันทุกเดือน


4. ไม่มีการประกาศ Policy และบังคับใช้ในองค์กรทำให้บุคคลากรต่างๆ ไม่รู้ว่ามีโครงการ Data Governance เกิดขึ้น


5. เป็นโครงการของฝั่ง IT โดยที่บุคคลากรส่วนอื่นๆ ไม่ได้มีส่วนร่วม


6. ไม่มีการกำหนดบทบาทของ Data Owner ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มี Owner


7. เลือก Framework ที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร


8. Vendor หรือที่ปรึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง บางรายทำตามหนังสือ ทำตามตำรา และไม่ได้มีประสบการณ์ในโครงการ Data มาก่อน


9. ไม่มีการนำ Data Catalog มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล


10. ไม่รู้ว่า Data Governance คืออะไร แต่ทำโครงการก็เพราะจะได้ชื่อว่าทำโครงการแล้วเท่านั้น


ความเป็นจริงแล้ว "โครงการ Data Governance" คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ดังนั้นการดำเนินโครงการ Data Governance จึงเป็นโครงการที่ไม่มีวันจบเพราะข้อมูลเกิดขึ้นอยู่ตลอด จึงจำเป็นจะต้องได้รับการกำกับดูแลตามมาตรฐานขององค์กร ซึ่งโครงการ Data Governance จะเกี่ยวข้องกับ Data Management และ PDPA อย่างมีนัยสำคัญ โดยทั้ง 3 โครงการจะมีบุคลากรหลักที่แตกต่างกัน กล่าวคือ Data Governance จะต้องมี Data Steward Data Management จะต้องมี Data Engineer และ PDPA จะต้องมี DPO*


เมื่อมี Data Governance ก็จะมีนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล ทำให้โครงการ Data Management มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารข้อมูลได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตาม PDPA นั่นเอง


*DPO หรือ Data Protection Officer คือ คนที่เข้าดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรข้อมูลภายใน (ข้อมูลพนักงาน) หรือภายนอก (ข้อมูลลูกค้า) หน้าที่ที่สำคัญของตำแหน่งน้ีก็จะรวมไปถึงการกำหนดทิศทาง ซึ่งแน่นอนว่าในตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ระบุไว้แน่นอนว่าทุกองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะต้อง มีไว้กำกับดูแลรักษาข้อมูลเหล่านี้


ทำ Data Governance แล้วไม่เกิดผลเพราะอะไร
ทำ Data Governance แล้วไม่เกิดผลเพราะอะไร

#Coraline ให้คำปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data-driven Transformations และ ChatGPT for Enterprise เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Tel: 099-425-5398

Email: inquiry@coraline.co.th

Facebook page: https://www.facebook.com/coralineltd

Website: https://www.coraline.co.th/


Comments


< Previous
Next >
bottom of page