"ช่องว่างระหว่างธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญ"


ปัญหาหนึ่งที่พบมากในการทำงานด้านข้อมูล คือ ช่องว่างระหว่าง Business กับ Technician

เพราะมุมมอง และเป้าหมายของสองฝั่งนี้ไม่เหมือนกัน Business มักจะมองหา Return of Investment หรือ Payback period เป็นหลัก โดยเขียน Business Case ขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายโปรเจค

ในขณะที่ Technician จะมองหา Innovation ใหม่ๆ พิสูจน์อะไรลึกๆ และมักจะอ้างถึงหลักการยากมาอธิบายหลักการ

ในความเป็นจริงแล้ว ทั้ง Business และ Technician ต่างเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพียงแต่ทั้งสองฝ่ายนี้ มีหน้าที่ต่างกัน

Business มีหน้าที่ตั้งโจทย์ บอก condition และตัดสินใจ ในขณะที่ Technician มีหน้าที่เสนอแนวทางแก้ปัญหา และบอกข้อดึ ข้อเสีย ของแต่ละข้อเสนอ ตัวอย่างเช่น การเลือก Vender ในที่นี้ Vender แต่ละเจ้า ทำหน้าที่คล้าย technician ที่มีข้อเสนอ 1 ข้อ หน้าที่ของ Business จะต้องมองให้ออกมา ว่าเจ้าไหนเหมาะกับธุรกิจมากที่สุด โดยมี Condition ต่างๆ เช่น ราคา ค่าใช้จ่าย เวลาในการ Deploy หรือความเหมาะสมทางการใช้งานอื่นๆ Vender ช่องว่างของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการสื่อสาร และความไม่เข้าใจในหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหานี้ คือ การสร้างความเข้าใจ ในหน้าที่ของฝ่ายตรงข้ามให้ชัดเจน

Business ต้องสามารถถามคำถามที่ท้าทาย Technician ได้ เช่น เมื่อ Model นี้มี accuracy 80% แล้วเราจะมีแนวทางในการรองรับ Error อีก 20% ได้อย่างไร

ในทางกลับกัน Technician ต้องสามารถสอบถาม Condition ต่างๆ มาให้ได้ครบก่อนจะนำเสนอ Final Solution เช่น ช่องทางการส่งข้อมูลเพื่อยื่นอำนาจตัดสินใจ หรือ รูปแบบในการใช้งานกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

สุดท้ายแล้ว เป้าหมายของการโปรเจค ก็คือ ความสำเร็จของโปรเจค ที่ต้องร่วมมือกันเป็นทีม

#DataScience

#ProductivityImprovement

#Coraline ให้คำปรึกษาการทำ Data Science and Data Modeling เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ

Bring data to new solution for growing business

Recent Posts

Contact

Follow

02 114 7003 

77/129, 30th floor, Sinn Sathorn Tower, Thanon Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 

©2021 by Coraline