Skill of Data Scientist

ในยุคปัจจุบันนี้ โลกของการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำได้ง่ายมาก หากจะเปรียบเทียบกับครั้งอดีต ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่มีเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ที่เรียกขุมทรัพย์ขนาดใหญ่ ก็เพราะว่าเมื่อก่อนการสื่อสารยังเป็นลักษณะของออฟไลน์ กว่าจะได้หรือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ นั้นยากมาก แต่ปัจจุบันนี้การสื่อสารถูกพัฒนาขึ้น จนข้อมูลต่างๆ อยู่บนระบบออนไลน์เกือบทั้งสิ้น และเมื่อข้อมูล มากมายมีอยู่บนออนไลน์เต็มไปหมด การพัฒนาเครื่องมืออิเล็คทรอนิคที่เป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลก็ถูกพัฒนาตามขึ้นมา เพื่อจะใช้จัดเก็บ วัด วิเคราะห์ ข้อมูลที่มีเหล่านั้นอย่างถูกต้องโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ขั้นสูง หรือ Model ที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่องค์กรต้องการนำไปต่อยอด เช่น ได้รับทราบถึงพฤติกรรมของคนหรือผู้บริโภคต่างๆ ว่าเค้าต้องการอะไร, ได้เห็นจุดดี จุดด้อยขององค์กร, ได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องขององค์กร ร่วมถึงข้อมูลของคู่แข่งในสายธุรกิจ จากที่ได้กล่าวขั้นต้นมาจึงทำให้เกิดคำว่า “มนุษย์ทองคำ” หรือเรียกอีกอย่างว่า นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งบุคคล คนนี้จะมีหน้าที่ไปจัดการกับ “ขุมทรัพย์ขนาดใหญ่” นั่นก็คือ ข้อมูลที่กระจัดกระจายจากแหล่งต่างๆ มาจัดการและวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขององค์กรบริษัท และยังรวมไป ถึง เป็นบุคคลสำคัญที่มีหน้าที่ออกแบบกลไลการทำงานของ สมองกล หรือที่เรียกว่า Artificial Intelligence ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเทคโลโนยีเปลี่ยนโลกอีกด้วย กว่าจะมาเป็น “มนุษย์ทองคำ” หรือ นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) ต้องผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากมาย ตั้งแต่ สถิติ ความน่าจะเป็น และต้องผ่านการฝึกเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงต้องมีมุมมองทางธุรกิจที่เฉียบขาด จากรายงานของบริษัทวิเคราะห์การตลาดสัญชาติอเมริกา (IDC) พบว่า อัตราการเติบโตของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก คือ 10.8% ในขณะที่ปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีบุคลากรที่สามารถทำงานประเภทนี้ได้เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น จึงทำให้อาชีพ นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) เป็นอาชีพที่มีค่าตัวแพง และหาตัวจับได้ยากในทุกวันนี้ ในตลาดแรงงานประเทศอเมริกา Data Scientist ได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 117,000 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณ 331,500 บาทต่อเดือน หรือหากไปทำงานนที่ประเทศสิงคโปร จะมีเงินเดือนเฉลี่ยที่ 87,489 เหรียญสหรัฐต่อปี หรือประมาณ 248,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นบริษัทที่มีรูปแบบงานค่อนข้าง Dynamic และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับเทคโลโนยีที่เปลี่ยนแปลง เช่น ธนาคาร การสื่อสาร พลังงานขนาดใหญ่ ที่จะต้องมีการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย หรือกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง หรือเล็ก ที่อาจ เพียงแค่ต้องการนักออกแบบ Model หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพียงครั้งเดียว เช่น ออกแบบสถานที่สร้างคลังสินค้าที่คุ้มทุนที่สุด การออกแบบระบบขนส่งที่ซับซ้อน เขียน Algorithm ในระบบเพื่อประมาณการยอดสั่งซื้อ-ขายสินค้า หรือพัฒนาระบบสมองกลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งหน้าที่เหล่านี้ ล้วนใช้ความสามารถของ นักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) ทั้งสิ้น และด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาทันสมัยมากขึ้น การทำงานของ Data Scientist จึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการทดสอบนานเหมือนแต่ก่อน ดังนั้นการจ้างนักวิเคราะห์และออกแบบโมเดลข้อมูล (Data Scientist) จึงเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต้องมี สำหรับทุกๆ องค์กรและทุกกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงและต้องการพัฒนาเติมโตอย่างเช่นปัจจุบันนี้

Skill of Data Scientist

ในยุคปัจจุบันนี้ โลกของการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำได้ง่ายมาก หากจะเปรียบเทียบกับครั้งอดีต ซึ่งข้อมูลต่างๆ...