5 เหตุผลที่หลาย องค์กรใช้ BI ได้ไม่ตรงจุด

1. ไม่มีโจทย์ เมื่อไม่มีโจทย์ ก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ หรือสร้าง Dashboard อะไร โปรแกรม BI เป็นเพียงเครื่องมือ แต่จะใช้งานอย่างไร ขึ้นอยู่กับโจทย์ และทักษะของผู้ใช้งาน ซึ่งโปรแกรม BI มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอเป็น Data Visualization 2. ไม่มี Data อาจเป็นเพราะฝ่าย BI ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล หรือไม่มีความรู้ด้านการ Query ข้อมูล ในกรณีที่ต้องการสร้างถังข้อมูล หรือ Database เพื่อแสดงผลอย่างอัตโนมัติ ทางฝ่าย IT จะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนการสร้าง BI โดยทางผู้ใช้งาน BI จะเป็นผู้เสนอความต้องการ 3. ใช้ BI ไม่คล่อง เพราะคนส่วนใหญ่ ไปเรียน BI ในคอร์สต่างๆ ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมข้อมูล พร้อมโจทย์ และตัวอย่างเอาไว้ให้แล้ว ในความเป็นจริง ผู้ใช้ BI จะต้องหาข้อมูลเอง วิเคราะห์เอง และสร้าง Visualization เอง หากไม่สามารถประยุกต์ใช้ในโจทย์ของตัวเอง แสดงว่าผู้ใช้ BI ยังไม่เข้าใจการทำงานของ BI อย่างแท้จริง 4. ซื้อ BI เพราะ Sale หลายองค์กรซื้อโปรแกรม BI เนื่องจากคำโน้มน้าวของ Sale ที่ขาย BI โดยที่ไม่ได้มีโจทย์ หรือเป้าหมายของการใช้ BI ในตอนรับมอบโปรแกรม ทาง Sale มักจะเข้ามา Training ให้ โดยสอนทุก Function ของ BI เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ BI ทั้งหมด แต่ในการทำงานจริง การประยุกต์ใช้ BI อาจจะใช้เพียงบาง Function ซึ่งเมื่อเรียนมากเกินไป ก็อาจทำให้จับต้นชนปลายไม่ถูก การจะซื้อ BI จึงต้องมีโจทย์ที่ชัดเจน ก่อนที่จะเปรียบเทียบและคัดเลือก BI ที่เหมาะสม 5. เลือกซื้อ BI ผิดยี่ห้อ ในตลาด มี BI หลายยี่ห้อ ซึ่งแต่ละยี่ห้อมีข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน บางยี่ห้อขาย BI อย่างเดียว บางยี่ห้อมาพร้อมกับ Ecosystem อื่นด้วย ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง BI จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ในเชิงระบบให้ถี่ถ้วน และนี้คือ 5 เหตุผล ที่หลายองค์กรมีการซื้อ BI ไปแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโลกยุค Digital นั้น การใช้โปรแกรม BI เป็นเพียงประตูด้านแรก ที่นักวิเคราะห์ทุกคน จะสามารถใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจากโปรแกรม Excel ซึ่งก็เปรียบเสมือนในยุคก่อนที่เราจะมี Excel หากใครใช้ Excel ได้คล่อง ผู้นั้นก็จะเป็นบุคคลที่องค์กรต้องการ และให้การสนับสนุน ณ วันนี้ก็เช่นกัน หากใครสามารถใช้โปรแกรม BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่หลายคนต้องการตัว และมีแนวโน้มที่จะเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีต่อไป

5 เหตุผลที่หลาย องค์กรใช้ BI ได้ไม่ตรงจุด

1. ไม่มีโจทย์ เมื่อไม่มีโจทย์ ก็ไม่รู้จะวิเคราะห์ หรือสร้าง Dashboard อะไร โปรแกรม BI เป็นเพียงเครื่องมือ แต่จะใช้งานอย่างไร...