วัฎจักรข้อมูล ตามหลัก Data Governance

Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล หมายถึง การกำหนดสิทธิในการตัดสินใจและรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กำหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากธรรมาภิบาลข้อมูล คือ การแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการชี้แจงรายละเอียดของข้อมูล รวมไปถึง มีการคัดกรองความเสี่ยงของข้อมูล เพื่อสามารถระบุสิทธิในการใช้ และเข้าถึงข้อมูลได้ การวิเคราะห์สถานะของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Data Governance จะเป็นไปตามวัฏจักรของข้อมูลอันประกอบไปด้วย สร้าง จัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ เปิดเผย และทำลาย ดังนั้น ในแต่ละส่วนจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และมีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงให้ชัดเจน เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้กระบวนการทั้งหมด มีคุณภาพ และเป็นระบบมากขึ้น องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Data Governance มี 3 ประการ ได้แก่

- การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร

- การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

- การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ถ้ามีการดำเนินโครงการ Data Governance ได้สำเร็จ สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ Data-Driven Culture ได้ เพราะกระบวนการจัดการข้อมูลตามวัฏจักรข้อมูลจะมีความโปร่งใสมากขึ้นนั่นเอง

วัฎจักรข้อมูล ตามหลัก Data Governance

Data Governance หรือ ธรรมาภิบาลข้อมูล หมายถึง การกำหนดสิทธิในการตัดสินใจและรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน...