ผลลัพธ์จาก Data Analytics นำไปใช้งานอย่างไร?

การทำ Data Analytics แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ 1. การทำ One-time Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว หรือ ไม่บ่อยครั้ง ไม่จำเป็นต้องมีการสร้าง data pipeline เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ Data Source 2. การทำ Automated Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการ Update ข้อมูล จะมีการคำนวณ และแสดงผลลัพธ์ใหม่ทันที ผลลัพธ์จากการทำ One-time Analytics อาจจะเป็นตัวเลข ที่นำไปใช้ประกอบ Presentation หรือจะเป็นรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร สำหรับผลลัพธ์จาก Automated Analytics จะเป็นข้อมูลที่ Update จึงจำเป็นต้องการระบบเพื่อรองรับการแสดงผล อาจจะเป็น Dashboard ในโปรแรกม BI หรือจะเป็น การสร้าง Application เพื่อมารองรับผลลัพธ์ก็ได้ ดังนั้น แนวทางการออกแบบโครงการ จะต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนก่อน ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ทำในลักษณะไหน ใครเป็น end-user และมีความถี่ในการใช้ผลลัพธ์บ่อยครั้งแค่ไหน ทั้งนี้ ในกรณีต้องการสร้างระบบเพื่อรองรับ Automated Analytics จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลายส่วน ไม่ใช่แค่ส่วน Analytics เท่านั้น ซึ่งเจ้าของโครงการ ควรมีความเข้าใจในการบริหารโครงการ เพื่อไม่ให้เกิน Budget และใช้ระยะเวลาในการพัฒนาระบบที่นานจนเกินไป

ผลลัพธ์จาก Data Analytics นำไปใช้งานอย่างไร?

การทำ Data Analytics แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ 1. การทำ One-time Analytics คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ผลลัพธ์เพียงครั้งเดียว หรือ...