ทำ Data Governance แล้ว ไม่เกิดผลเพราะอะไร?

หลายองค์กร ได้มีการดำเนินโครงการ Data Governance แล้ว แต่ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จ และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร เพราะอะไร??? 1. เพราะเป็นการจ้างที่ปรึกษา และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น paper โดยไม่มี Implement ระบบ หรือนำข้อมูลไปผ่านกระบวนการใดๆ 2. เพราะไม่มีการเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Data Management และ PDPA 3. เพราะไม่มี Data Steward ที่เป็นคนกลาง และไม่มี Committee ที่มีการประชุมกันทุกเดือน 4. เพราะไม่มีการประกาศ Policy และบังคับใช้ในองค์กร ทำให้บุคคลากรต่างๆ ไม่รู้ว่ามีโครงการ Data Governance เกิดขึ้น 5. เพราะเป็นโครงการของฝั่ง IT โดยที่บุคคลากรส่วนอื่นๆ ไม่ได้มีส่วนร่วม 6. เพราะไม่มีการกำหนดบทบาทของ Data Owner ทำให้ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มี Owner 7. เพราะเลือก Framework ที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร 8. เพราะ Vendor หรือ ที่ปรึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง บางคนทำตามหนังสือ ทำตามตำรา และไม่ได้มีประสบการณ์ในโครงการ Data มาก่อน 9. เพราะไม่มีการนำ Data Catalog มาใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล 10. เพราะไม่รู้ว่า Data Governance คืออะไรกันแน่ ที่ทำโครงการ ก็เพราะจะได้ชื่อว่าทำโครงการแล้วเท่านั้น ความเป็นจริงแล้ว โครงการ Data Governance คือ การวางนโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วางกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตาม Life-cycle และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะใช้เพื่อบริหารข้อมูล ดังนั้น การดำเนินโครงการ Data Governance จึงเป็นโครงการที่ไม่มีวันจบ เพราะข้อมูลเกิดขึ้นอยู่ตลอด จำเป็นจะต้องได้รับการกำกับดูแลตามมาตรฐานขององค์กร ซึ่งโครงการ Data Governance จะเกี่ยวข้องกับ Data Management และ PDPA อย่างมีนัยสำคัญ เพียงทั้ง 3 โครงการ มีบุคลากรหลักที่แตกต่างกัน กล่าวคือ Data Governance จะต้องมี Data Steward Data Management จะต้องมี Data Engineer และ PDPA จะต้องมี DPO เมื่อมี Data Governance ก็จะมี Policy ในการกำกับดูแลข้อมูล ทำให้ Data Management สามารถบริหารข้อมูลได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตาม PDPA นั่นเอง

ทำ Data Governance แล้ว ไม่เกิดผลเพราะอะไร?

หลายองค์กร ได้มีการดำเนินโครงการ Data Governance แล้ว แต่ดูเหมือนไม่ประสบความสำเร็จ และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กร เพราะอะไร??? 1....