ตัวอย่างการออกแบบวิธีสร้างระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ Customer Journey

ในยุค Digital หากเราสามารถออกแบบช่องทางการเก็บข้อมูลของลูกค้าได้ครบวงจร จะทำให้เราสามารถทำการตลาดได้ถูกต้องมากขึ้น เพราะ Journey ของลูกค้า เกิดขึ้นตั้งแต่การค้นหา การเข้าถึง การซื้อ และการดูแลหลังการขาย นอกจากากรออกแบบช่องทางการบริหารข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าก็สำคัญไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตาม สินค้า และบริการแต่ละรูปแบบก็ต้องการระบบฐานข้อมูลลูกค้า และแนวทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถ Copy กันได้แบบ 100% CDP, DMP และ CRM แม้ว่าอาจจะมีคำนิยามที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมก็คือ Customer Journey โดยทั้งสิ้น

ตัวอย่างการออกแบบวิธีสร้างระบบข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ Customer Journey

ในยุค Digital หากเราสามารถออกแบบช่องทางการเก็บข้อมูลของลูกค้าได้ครบวงจร จะทำให้เราสามารถทำการตลาดได้ถูกต้องมากขึ้น เพราะ Journey...