top of page

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Data Governance กับ Data Management คือ ควรทำอะไรก่อน-หลัง

ในความเป็นจริง คงไม่มีคำตอบที่ Perfect เพราะทั้ง Data Governance และ Data Management เป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่อง เพราะข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เกิดขึ้นอย่างไม่จำกัด ทั้งขนาด และปริมาณของแหล่งข้อมูล การดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ จึงแบ่งออกเป็นส่วนของการ Setup กับ ส่วนของการขยายผล ทั้งนี้ 2 โครงการนี้ แม้จะมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงการบริหาร จัดการ และกำกับดูแลข้อมูล แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ ทีมงานหลักที่เป็นผู้พัฒนาโครงการ กล่าวคือ Data Governance ดำเนินโครงการโดยทีมบริกรข้อมูล ในขณะที่ Data Management ดำเนินโครงการโดยทีม Data Engineer หรือ ฝ่าย IT Data Governance เน้นการวางนโยบายเพื่อบริหารจัดการ และกำกับดูแลข้อมูล ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบ คัดกรอง และจัดลำดับข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และพร้อมใช้ Data Management เป็นโครงการพัฒนาระบบ ทั้งในเชิง Data Infrastructure และ Data Pipeline เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ตอบคำถามที่ว่า Data Governance กับ Data Management อะไรทำก่อนหลัง ให้พิจารณาจากความพร้อมของทีม ทีมไหนพร้อมก่อน เริ่มก่อนได้ และในท้ายที่สุด ทั้ง 2 โครงการ จะต้องมาบรรจบกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรเองค่ะ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Data Governance กับ Data Management คือ ควรทำอะไรก่อน-หลัง

ในความเป็นจริง คงไม่มีคำตอบที่ Perfect เพราะทั้ง Data Governance และ Data Management เป็นโครงการที่ต้องทำต่อเนื่อง...

bottom of page