top of page

การใช้ Big Data เพื่อความยั่งยืนกับธุรกิจต่างๆ

Sustainability หรือ ความยั่งยืน คือแนวคิดในการลดผลกระทบด้านลบ พัฒนาและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อหรือไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนรุ่นหลังในภายหน้า จากสภาพอากาศที่แปรปรวน มลพิษจากการผลิต สภาวะโลกร้อน และอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ต่าง ๆ บนโลกใบนี้ ทำให้เกิดเป็นแนวคิด Sustainability ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความยั่งยืนนี้ เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก การใส่เสื้อผ้าซ้ำ การประหยัดไฟฟ้า และการบริโภค เป็นต้น Sustainability จะไม่ใช่แค่เป็นเทรนด์ชั่วคราวเท่านั้น แต่คือความอยู่รอดของทุกคน เราจะเห็นได้จากกิจกรรมส่งเสริมที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้น ผู้บริโภคเองก็มีความตื่นตัว และจากผลสำรวจของ Unilever พบว่าผู้บริโภคมากกว่า 33% เลือกที่จะซื้อสินค้าจากธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ดังนั้นธุรกิจเองก็จำเป็นต้องตระหนักและปรับตัวเช่นกัน สำหรับธุรกิจ "ความยั่งยืน" หมายถึงอะไร ? คือ การดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน หรือสังคมโดยรวม ธุรกิจจะนำ Big Data เข้ามาช่วยอย่างไรได้บ้าง ? ด้านการผลิต เราสามารถใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์จำนวนสินค้าที่เหมาะสมในการผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทำกำไรสูงสุด ลดจำนวน Defect หรือ ของเสีย ที่เกิดขึ้นจากการผลิต ข้อมูลต่าง ๆ ในการผลิต สามารถนำวิเคราะห์ได้ว่าชิ้นงานที่เสียเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำไปพัฒนาและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นได้ ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองในผลิต เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร โดยไม่เกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพในการผลิต สามารถ Forecast รอบการผลิตสินค้าล่วงหน้าเพื่อวางแผนการผลิต รวมไปถึงการบริหารต้นทุนอันเกิดจากราคาปัจจัยการผลิตที่ไม่แน่นอน วางแผนการเก็บวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณวัตถุดิบที่หมดอายุก่อนผลิต เช่น สินค้าการเกษตร เป็นต้น ด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ วางแผนการสต็อคสินค้าตามสาขาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ ออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น จากเดิมที่เคยผลิตสินค้าเพื่อทดลองตลาด หากสินค้าไหนไม่ตรงกับใจผู้บริโภคก็จะกลายเป็นสินค้าที่เสียหายและต้องทำลายไปในที่สุด การนำข้อมูลมาวิเคราะห์จะทำให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น พัฒนาการบริการ หรือ สามารถให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น ตัวอย่าง เช่น จากการนำข้อมูลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมาวิเคราะห์พบว่าระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้บริการนานกว่าที่ควร และจากข้อมูลพบว่าสาเหตุเกิดการจากรอเอกสาร จึงได้พัฒนาระบบข้อมูล ทำให้ลดระยะเวลาในการให้บริการ เมื่อแต่ละองค์กรตระหนักถึงคุณค่าและความยั่งยืน มีการบริหารทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมแล้ว นอกจากจะลดผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขนส่ง ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เพิ่มผลกำไร รวมไปถึงภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสังคมอีกด้วย References: https://www.coraline.co.th/single-post/data-driven-process-สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต https://online.hbs.edu/blog/post/business-sustainability-strategies https://www.coraline.co.th/single-post/ดร-อสมา-ก-ลวาน-ชไชยน-นท-ดร-แป-ง-เล-าถ-งประสบการณ-การทำงานท-ผ-านมา https://www.coraline.co.th/single-post/2018/11/19/inventory-control-the-big-problem-of-trading-business We turn your DATA into your KEY of success. เราพาคุณขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูล คอราไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาโครงการ Big Data, Data Governance, Data Management, Data Analytics, Data Driven Transformations, AI, ChatGPT สนใจบริการติดต่อ Tel: 02-096-4465 Email: inquiry@coraline.co.th Facebook: https://www.facebook.com/coralineltd Youtube: https://www.youtube.com/@CORALINECOLTD #Coraline #BigData #BigDatasolution #DataManagement #DataGovernance #DataAnalytics #DataDriven #Transformation #AI #ChatGPT

การใช้ Big Data เพื่อความยั่งยืนกับธุรกิจต่างๆ

Sustainability หรือ ความยั่งยืน คือแนวคิดในการลดผลกระทบด้านลบ พัฒนาและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อหรือไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนรุ่นหลังใ...

bottom of page