bw.png

Upcoming Events

 • What Business needs to know about Data Science (Certificate course)
  Jun 01, 8:00 PM – Jun 30, 8:00 PM
  Facebook Private Group
  คอร์สอบรมส่วนตัว ที่เน้นความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Data Science ในเชิงธรุกิจ โดยดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานโครงการ Big Data ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย
 • Big Data Project Initiative Workshop (Certificate course)
  Jun 16, 8:00 PM GMT+7 – Jul 16, 8:00 PM GMT+7
  Facebook Private Group
  คอร์สอบรมส่วนตัวและ Workshop แบบตัวต่อตัวเพื่อประเมินความพร้อมในการเริ่มทำโครงการ Big Data โดย ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง) CEO & Co-Founder บริษัท Coraline ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานโครงการ Big Data ที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

Past events